Dokumentacja PPOŻ

Pracodawca ma obowiązek posiadać oraz prowadzić pełną dokumentację PPOŻ w zakładzie pracy.
Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji PPOŻ oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.
 
Instrukcje, procedury, regulaminy ppoż
Każdy pracodawca ma obowiązek posiadać, oraz zapoznać pracowników z dokumentacją ppoż, zawierająca m.in. wszelkie instrukcje stanowiskowe takie jak:
•    Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
•    Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
•    Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo
•    Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
Instrukcje są tworzone indywidualnie dla każdego stanowiska lub czynności. mają na celu zaznajomić pracownika z obowiązkami oraz zakazami których musi bezwzględnie przestrzegać.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem", wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 z 2010 r., poz. 931).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, są zobowiązani zapewnić i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Plany ewakuacyjne

Plany Ewakuacji powinny być zawarte w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, plan ewakuacji obiektu lub placówki umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
 
Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.
Profesjonalne plany ewakuacyjne Proinspect Opole Wrocław
•    Wykonujemy profesjonalne plany ewakuacyjne obiektu techniką wektorową dla każdej kondygnacji budynku, zawierające:
•    powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji budynku,
•    odległość od obiektów sąsiadujących oraz parametry pożarowe substancji palnych,
•    występujące gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych,
•    kategorię zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób w pomieszczeniach,
•    lokalizację pomieszczeń zaklasyfikowanych do strefy zagrożenia wybuchem,
•    podział obiektu na strefy pożarowe, drogi pożarowe,
•    warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
•    miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,zaworów gazu itp,
•    wskazanie dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
•    hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów przeciwpożarowych.
 
W przypadku, gdy drogi ewakuacyjne nie są wyznaczone, zaproponujemy odpowiednie rozwiązania a następnie sporządzimy plan ewakuacyjny.
W przypadku braku rzutów kondygnacji, wykonamy je dla Państwa od podstaw.
 
Zapraszamy do współpracy