Kontrole BHP

Przeprowadzenie kontroli (audytu) BHP maja na celu zweryfikowanie czy w kontrolowanym przedsiębiorstwie są spełnione przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzamy również stałe kontrole mające na celu cykliczne sprawdzanie, przestrzegania przez pracowników wymogów oraz przepisów BHP.

Podczas audytu BHP sprawdzamy:

•    regulamin pracy
•    realizację wstępnych oraz okresowych szkoleń BHP pracowników
•    poprawność wystawianych skierowań na badania lekarskie oraz aktualność badań
•    realizację oraz poprawność wykonania Oceny Ryzyka Zawodowego, a także oświadczenia o zapoznaniu się z nimi pracowników
•    gospodarowanie środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą
•    obiekty i pomieszczenia, pod kątem spełnienia wymagań określonych w przepisach prawa
•    stanowiska i procesy pracy w tym: wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, wyniki badań środowiskowych, instrukcje BHP
•    maszyny i urządzenia techniczne (czy posiadają certyfikat CE lub są dostosowane do minimalnych wymagań)
•    sposób składowania i magazynowania materiałów
•    organizację komunikacji wewnątrzzakładowej: drogi i przejścia komunikacyjne, środki transportu, ręczne prace transportowe.

Przedstawiamy raport zawierający opis stanu BHP w kontrolowanym przedsiębiorstwie, zawierający  zalecenia pokontrolne, których wprowadzenie jest niezbędne w celu poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy. 

Zachęcamy do nawiązania z firmą Proinspect stałej współpracy (Kompleksowa obsługa BHP), w ramach której zapewniamy Państwu przeprowadzanie okresowych kontroli BHP, a także przeglądów wyrywkowych dostosowany do potrzeb i oczekiwań klientów.

Zapraszamy do współpracy.