Ocena ryzyka zawodowego

Po stronie Pracodawcy jest również informowanie pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzykiem zawodowym określamy  prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy. (PN-N-18001:2004)
W ramach obowiązku Pracodawcy badania ryzyka zawodowego, należy sporządzić dokumentację - Ocenę ryzyka zawodowego, która powinna zostać wykonana dla wszystkich stanowisk pracy w danym przedsiębiorstwie, niezależnie od liczby pracowników czy też rodzaju wykonywanej pracy.

Ocenę ryzyka zawodowego należy sporządzić zawsze w następujących przypadkach:

•    przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
•    po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
•    po wprowadzeniu istotnych zmian technologicznych lub organizacyjnych na stanowisku pracy
•    po zdarzeniu wypadkowym na danym stanowisku
 
Powyższy obowiązek dotyczy każdego stanowiska pracy, również takiego, na którym pozornie nie występują zagrożenia np.: na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego. Niewykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego jest naruszeniem przepisów Kodeksu Pracy, zagrożone karą grzywny. Przeprowadzając ocenę ryzyka zawodowego w firmie warto pamiętać nie o grzywnie, a o korzyściach, które niesie za sobą profesjonalna ocena ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek ale również dodatkowe korzyści:

•    spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawnych
•    wiedzę dotyczącą występujących zagrożeń oraz czy zastosowane środki ochronne są wystarczające
•    umiejętne zarządzenie poziomem ryzyka zawodowego w zakładzie pracy
•    ulgi po wprowadzeniu zróżnicowanej składki ubezpieczeniowej
•    zwiększenie motywacji i wydajności pracowników, ograniczenie absencji i kosztów ubezpieczeniowych
•    lepsza pozycja przy ewentualnych procesach sądowych
 
Wykonanie Oceny ryzyka zawodowego w Opolu oraz Wrocławiu wykonujemy bez kosztów dodatkowych.

Zapraszamy do współpracy.