Szkolenie BHP

Wykonujemy obowiązkowe szkolenia wstępne i okresowe bhp dla wszystkich grup zawodowych. Prowadzimy również szkolenia w języku angielskim, rosyjskim oraz po ukraińsku. Realizujemy wstępne szkolenie BHP (instruktaż ogólny) dla nowych pracowników.

Pracodawca jest obowiązany przeprowadzić wstępne szkolenie BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) każdemu:
•    nowo zatrudnionemu pracownikowi
•    studentowi odbywającemu u pracodawcy praktykę studencką
•    uczniom szkół zawodowych zatrudnionym w celu praktycznej nauki zawodu (praktykantom).

Celem instruktażu ogólnego jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
•    podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy
•    przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy
•    zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Okresowe szkolenia BHP dla:
•    pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
•    pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
•    pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
•    pracowników inżynieryjno-technicznych.

Szkolenia BHP dla wszystkich pracowników

Szkolenie okresowe BHP należy wykonać każdemu pracownikowi:
•    do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku – kadra kierownicza
•    do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla osób zatrudnionych na niżej wymienionych stanowiskach:
1.    pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
2.    projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych
3.    technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni
4.    pracownicy służby bhp
5.    inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe BHP należy powtarzać z następującą częstotliwością:
•    szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata
•    szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia - nie rzadziej niż raz w roku
•    szkolenie osób będących pracodawcami i kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych - nie rzadziej niż raz na 5 lat
•    szkolenie pracowników administracyjno-biurowych - nie rzadziej niż raz na 6 lat.
 
Zapewniamy przystępne ceny oraz krótkie terminy realizacji.
Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową.
Aby otrzymać szczegółową ofertę dla państwa firmy prosimy o telefon lub maila.

Zapraszamy do współpracy.