Ładuję stronę...

Kompleksowa obsługa BHP


Kompleksowa obsługa BHP

Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby BHP naszym specjalistom - jako firmie działającej na zasadach outsoucingu. Nawiązanie z naszą firmą stałej współpracy, stanowi dogodne rozwiązanie zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu czasu i zminimalizowaniu kosztów pracodawcy. Kompleksowa obsługa BHP na terenie całej Polski!

W ramach stałej obsługi BHP i PPOŻ zapewniamy:

- sporządzanie i przeprowadzanie analizy stanu BHP w Spółce,
- stwierdzanie zagrożeń w dziedzinie BHP oraz ich usuwanie,
- przeprowadzanie bieżących kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP,
- prowadzenie pełnej dokumentacji z dziedziny BHP
- prowadzenie akt osobowych pracowników w zakresie BHP
- przygotowywanie wniosków dotyczących wymogów BHP i Przeciwpożarowych do opracowanych planów modernizacji i rozwoju Spółki oraz ich realizacja na zlecenie klienta,
- opracowywanie planów poprawy warunków bhp, w razie stwierdzenia takiej potrzeby
- uczestniczenie w opracowaniu wewnętrznych dyspozycji, regulaminów i instrukcji,
- uczestniczenie w przekazywaniu do użytkowania nowo zakupionych, wybudowanych lub przebudowanych obiektów urządzeń i produkcyjnych oraz innych obiektów mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników,
- prowadzenie dochodzeń powypadkowych oraz dokumentacji w zakresie wypadków przy pracy,
- prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu wypadków przy pracy, a także stwierdzonych chorób zawodowych,
- prowadzenie instruktażu ogólnego z BHP oraz informowanie o istniejących zagrożeniach zdrowia i życia w pracy,
- przeprowadzenie szkoleń wstępnych oraz okresowych dla wszystkich pracowników
- współpraca, na zlecenie klienta, z uprawnionymi jednostkami kontroli zewnętrznej badającymi warunki pracy w przedsiębiorstwie (PIP, PIS),
- sprawowanie kontroli nad wydanymi nakazami organów kontroli zewnętrznej, jak również organów nadzoru nad warunkami pracy,
- opracowanie ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach,
- doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na nowo powstałych stanowiskach,
- doradztwo w zakresie przygotowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych,
- szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- organizowanie próbnej ewakuacji,
- szkolenia z zakresu stosowania podręcznych środków gaśniczych,
- analiza stanu PPOŻ w zakładzie pracy,
- sprzedaż oraz montaż wszystkich znaków pionowych w tym drogowe, informacyjne, BHP, ppoż, oznakowań przestrzennych, budowlanych, ADR, RID oraz inne.
- malowanie linii transportowych, magazynowych, pieszych, informacyjnych oraz drogowych
- wykonywanie innych czynności – zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.
- nadzór i doradztwo w zakresie ppoż
- analiza stanu PPOŻ w zakładzie pracy,
- organizacja i przeprowadzenie próbnej ewakuacji
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
- szkolenie z zakresu środków gaśniczych i podręcznych sprzętów gaśniczych
- organizacja i przeprowadzenie gaszenia pożarów grupy A i B
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
- instrukcja zabezpieczenia przed wybuchem
- plany ewakuacji ludzi
- sprzedaż oraz montaż wszystkich znaków pionowych i poziomych PPOŻ
- sprzedaż artykułów PPOŻ
- konserwacja gaśnic
- przeglądy techniczne gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych
- naprawa gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych
- próby ciśnieniowe węży hydrantowych
- konserwacja, przeglądy techniczne oraz naprawy gaśnic i hydrantów na miejscu
Jesteśmy przekonani, że jakość naszych usług w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

  1. Podstawa prawna

    Pracodawca, zgodnie z art. 207 § 2 kp jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

  2. Obowiązek pracodawcy

    ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć stanowisko przed zagrożeniami.

  3. Pracujemy dla Ciebie

    Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji bhp oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.