Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – dzpw

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) to najważniejszy dokument, jaki powinien posiadać pracodawca, na terenie firmy, której występuje zagrożenie wystąpienia niekontrolowanego wybuchu, wywołanego obecnością palnych i wybuchowych pyłów, par, palnych cieczy, gazów, mgieł i mieszanin hybrydowych. Do jego opracowania niezbędne jest doświadczenie z obszaru bezpieczeństwa wybuchowego, jak również wiedza z inżynierii, mechaniki oraz chemii. Zespół naszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem po wizji lokalnej przygotuje pełny zestaw dokumentów.

Jak uzyskać Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem według polskiego prawa, a także dyrektywy ATEX USER jest najbardziej kompletnym i najważniejszym dokumentem, jaki musi znaleźć się w każdym zakładzie, gdzie istnieje ryzyko niekontrolowanego wybuchu. Musi on być wykonany przed rozpoczęciem pracy, a także zweryfikowany w momencie, kiedy urządzenia służące wypełnianiu obowiązków w takim miejscu lub organizacja samej pracy ulegną modyfikacji. W celu uzyskania takiego dokumentu należy zgłosić się do specjalistycznej firmy, takiej jak Proinspect Usługi Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem leży po stronie właściciela obiektu lub jego użytkownika. W praktyce jednak obowiązek ten jest egzekwowany od pracodawcy w danym obiekcie. 

Dokument zabezpieczania przed wybuchem – opracowanie dzpw – co zawiera?

Dokumencie Zabezpieczenia Przed Wybuchem powinny znaleźć się m.in. opisy środków ochronnych podjętych w celu spełnienia określonych wymagań, jakie zawiera dyrektywa ATEX USER oraz informacje o ograniczeniach szkodliwych skutków ewentualnego wybuchu. Ponadto musi on zawierać ocenę i wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem, które są zagrożone wybuchem (stref zagrożenia wybuchem) oraz ich podział na strefy. Do tego niezbędne są oświadczenia pracodawcy o dokonanej oceny zagrożenia wybuchem czy terminy przeglądów. Jeżeli potrzebujesz takiego dokumentu — skontaktuj się z nami.

 • Część 1. „Informacje ogólne” – zawierająca następujące elementy:
 • oświadczenia pracodawcy,
 • wykaz stref wraz z identyfikowanymi źródłami zapłonu, klasyfikację stref zagrożenia wybuchem
 • informacje o terminach przeglądu stosowanych środków ochronnych oraz ich opis.
 • Część 2. „Informacje szczegółowe” – zawierająca następujące elementy:
 • wykaz substancji chemicznych o własnościach palnych, stosowanych,
 • wytwarzanych lub będącymi półproduktami w przedsiębiorstwie w
 • ilościach mogących być palnym składnikiem atmosfery wybuchowej, wraz z ich charakterystyką,
 • opis procesu/ów, instalacji i miejsc pracy, w których są stosowane
 • wyszczególnione substancje palne, (używane substancje i mieszaniny)
 • ocenę ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowego (ocena ryzyka wybuchu)
 • przewidywane scenariusze wybuchu atmosfery wybuchowej i skutków
  wybuchu,
 • zastosowane środki w celu zapobiegające wybuchowi i zmniejszającej
  jego skutki.
 • Część 3. „Informacje i dokumenty uzupełniające”, w tej części należy umieścić:
 • szkic usytuowania stref zagrożonych wybuchem,
 • opis zastosowanej metody oceny ryzyka,
 • dokumenty, które były niezbędne do sporządzenia DZPW lub wykaz
 • dokumentów ze wskazaniem miejsca ich przechowywania,
 • wykaz dokumentów odniesienia, 
 • wykaz i informacje o sporządzających DZPW. 

DZPW aktualizacja

Podobnie jak instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy aktualizować co 2 lata lub po każdej przebudowie / zmianie środowiska. Dzpw należy opracować ponownie gdy zmienią się ochronę przed wybuchem (reorganizacja obejmuje również miejsca pracy).

Dokumentacja atex

ATEX (Atmosphères Explosibles) – dyrektywa Unii Europejskiej. Definiująca wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania szczegółowe podane są w normach powiązanych z tą dyrektywą. Dodatkowe wymagania, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą być  regulowane przepisami wewnętrznymi krajów członkowskich. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE (do 19.04.2016r 94/9/WE) wymaga znakowania CE. Z tego powodu każdy produkt „ATEXowy”, który został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać oznakowany CE.

Podsumowując dokument zabezpieczenia przed wybuchem na ma celu ograniczenie szkodliwych skutków wybuchu. Wyjaśnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. DZPW zawiera w jednym miejscu wszystkie działania podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

dokument zabezpieczenia przed wybuchemKontakt:  tel: 500-047-900 mail: bok@proinspect.pl
01

Podstawa prawna

Wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) które mówi, iż Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka.

02

Wysokość kar finansowych

Jeżeli inspektor podczas kontroli stwierdzi, że dany obiekt nie posiada dokumentacji PPOŻ, kara finansowa może wynieść do 50 000 zł. Istotne jest, jednak ustalenie pełnych strat finansowych które spowodował pożar. W przypadku pożaru spowodowanego przez brak dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, ubezpieczalnia może odmówić wypłaty odszkodowania.

03

Pracujemy dla Ciebie

Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji bhp oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.