BHP w miejscu pracy: Kompleksowy przewodnik bezpieczeństwa i higieny pracy. Od szkoleń bhp po hurtownie i sklep bhp

bhp

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) to zbiór zasad, norm i procedur mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników oraz minimalizację ryzyka wypadków i chorób zawodowych. Zakłada to nie tylko ochronę fizyczną, ale także psychiczną pracowników w ich miejscu pracy.

Statystyki dotyczące wypadków w miejscu pracy w Polsce:

Według danych z Państwowej Inspekcji Pracy, w ciągu ostatniego roku w Polsce doszło do tysięcy wypadków w miejscu pracy. Choć liczba ta stale się zmniejsza dzięki nowoczesnym regulacjom i lepszemu szkoleniu pracowników, każdy wypadek to tragedia dla poszkodowanego i jego rodziny. Najczęstszymi przyczynami wypadków są: niedostateczne szkolenie, brak odpowiedniego sprzętu ochronnego oraz nieprzestrzeganie zasad BHP.

Dlaczego BHP jest tak ważne dla pracodawców i pracowników:

BHP jest nie tylko obowiązkiem, ale także odpowiedzialnością każdego pracodawcy. Inwestycja w odpowiednie szkolenia i sprzęt ochronny przekłada się na zwiększenie wydajności, zmniejszenie liczby dni nieobecności w pracy oraz ochronę przed potencjalnymi karami i roszczeniami. Dla pracowników, przestrzeganie zasad BHP to przede wszystkim ochrona ich zdrowia i życia. Ponadto, pracownik, który czuje się bezpieczny w swoim miejscu pracy, jest bardziej zmotywowany, produktywny i zadowolony z wykonywanej pracy. Współpraca między pracodawcami a pracownikami w zakresie BHP jest kluczem do tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.

Historia BHP w Polsce

Historia BHP w Polsce ma głębokie korzenie, sięgające czasów industrializacji w XIX wieku, kiedy to zaczęły powstawać pierwsze zakłady przemysłowe. W początkowym okresie istnienia przemysłu w Polsce, warunki pracy były trudne, a przepisy dotyczące bezpieczeństwa praktycznie nie istniały. Dopiero początek XX wieku przyniósł pierwsze regulacje prawne w tej dziedzinie. Po II wojnie światowej, w okresie PRL, zaczęto wprowadzać bardziej szczegółowe normy i standardy BHP, które były sukcesywnie aktualizowane w miarę rozwoju technologii i świadomości społecznej. Rozkwit branży BHP to okres akcesji w 2004r do Unii Europejskiej. 

Najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na rozwój BHP w kraju:

Ustawa o ubezpieczeniu robotników z 1920 roku – pierwszy akt prawny w Polsce, który wprowadzał zasady ochrony pracowników.
Powołanie w 1945 roku Państwowej Inspekcji Pracy, której głównym celem było nadzorowanie warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP.
Wprowadzenie w latach 70. XX wieku standardów dotyczących ochrony indywidualnej i ergonomii stanowisk pracy.
Akcesja Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, co przyniosło konieczność dostosowania polskiego prawa do standardów europejskich w zakresie BHP.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Ochrona osobista:

Ochrona indywidualna pracowników to kluczowy element BHP. Odzież robocza, takie jak kaski, rękawice czy fartuchy, zapewnia ochronę przed urazami mechanicznymi, termicznymi czy chemicznymi. Okulary ochronne chronią oczy przed czynnikami szkodliwymi, takimi jak iskry, pyły czy substancje chemiczne. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, pracownik może potrzebować również innych środków ochrony, takich jak maski przeciwpyłowe czy ochraniacze słuchu.

Ergonomia stanowiska pracy:

Ergonomia to nauka o optymalizacji warunków pracy w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pracownikowi. Obejmuje to takie aspekty jak właściwe ustawienie krzesła i biurka, oświetlenie stanowiska pracy czy dostosowanie narzędzi do indywidualnych potrzeb pracownika. Dobre praktyki ergonomiczne pomagają zapobiegać chorobom zawodowym, takim jak zespoły przeciążeniowe czy problemy z kręgosłupem. Niestety Ergonomia jest najczęściej zaniedbywanym elementem bhp w firmach. 

Zasady postępowania w przypadku pożaru:

W przypadku wybuchu pożaru, najważniejsze jest zachowanie spokoju. Należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby, korzystając z dostępnych środków gaśniczych oraz ewakuować się z budynku zgodnie z wytycznymi ewakuacji. Wszystkie miejsca pracy powinny być wyposażone w odpowiednie znaki ewakuacyjne, gaśnice oraz czujniki dymu.

Pierwsza pomoc w przypadku wypadków:

Podstawą pierwszej pomocy jest umiejętność oceny sytuacji i udzielenia pomocy poszkodowanemu w oczekiwaniu na przyjazd profesjonalnych służb ratunkowych. Do podstawowych umiejętności należy m.in. resuscytacja krążeniowo-oddechowa, opatrywanie ran czy stabilizacja złamań. Ważne jest, aby w miejscu pracy były dostępne apteczki pierwszej pomocy oraz żeby pracownicy byli regularnie szkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

BHP w różnych branżach

Budownictwo:
W branży budowlanej ryzyko wypadków jest jednym z najwyższych ze względu na ciężki sprzęt, prace na wysokościach oraz interakcje z różnymi materiałami budowlanymi. Kluczowe zasady BHP w budownictwie obejmują:

Używanie sprzętu ochronnego, takiego jak kaski, okulary ochronne, rękawice czy buty robocze z metalowym noskiem.
Zapewnienie bezpiecznego dostępu do miejsc pracy na wysokościach, np. poprzez rusztowania czy podesty.
Ostrzeżenia przed potencjalnie niebezpiecznymi obszarami, takimi jak głębokie wykopy czy miejsca, w których odbywa się praca z elektrycznością.
Gastronomia:
Kuchnia to miejsce, gdzie pracownicy są narażeni na kontakt z ostrymi narzędziami, gorącymi płynami i powierzchniami oraz różnego rodzaju substancjami chemicznymi. Kluczowe aspekty BHP w gastronomii to:

Używanie odzieży roboczej, takiej jak fartuchy, rękawice ochronne czy czapki.
Zasady bezpiecznego korzystania z noży, pieców i innych urządzeń.
Zapobieganie poślizgnięciom i upadkom poprzez utrzymanie czystości podłóg.
Biuro:
Chociaż biuro może wydawać się miejscem stosunkowo bezpiecznym, istnieją pewne zagrożenia, takie jak problemy z kręgosłupem, przeciążenie wzroku czy stres. BHP w biurze obejmuje:

Ergonomia stanowiska pracy, w tym właściwe ustawienie krzesła, monitora i klawiatury.
Regularne przerwy w pracy, aby uniknąć przeciążenia.
Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i wentylacji.
Produkcja:
Fabryki i zakłady produkcyjne są miejscami, gdzie pracownicy są narażeni na wiele zagrożeń, od ciężkiego sprzętu po substancje chemiczne. Kluczowe zasady BHP w produkcji to:

Używanie odpowiedniej odzieży roboczej i sprzętu ochronnego.
Szkolenie pracowników z zakresu obsługi maszyn i urządzeń.
Oznakowanie potencjalnie niebezpiecznych obszarów i substancji.

Szkolenia BHP pracowników i pracodawców (wstępne i okresowe)

Szkolenia BHP są kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki nim pracownicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do unikania wypadków i reagowania na nie w odpowiedni sposób.

Jak często powinny być przeprowadzane szkolenia BHP?
Chociaż częstotliwość szkoleń BHP może zależeć od specyfiki danego miejsca pracy, zaleca się przeprowadzanie ich co najmniej raz w roku. Ponadto nowi pracownicy powinni być szkoleni przed rozpoczęciem pracy, a także w przypadku wprowadzenia nowych maszyn, technologii czy procedur. Szczegółowo analizujemy czasookresy i formy w tym artykule

Przykładowe tematy szkoleń BHP:

Podstawy BHP dla nowych pracowników.
Bezpieczne korzystanie z maszyn i urządzeń.
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar czy wyciek substancji chemicznych.
Ergonomia w miejscu pracy.
Pierwsza pomoc w przypadku wypadków.

Tytuły pracowników bhp i ich rola w branży 

Oficjalne tytuły stanowisk bhp są podane w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami: Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468  są nimi:

Inspektor ds. BHP (technik bhp) – inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy;

Starszy inspektor ds. BHP – starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca: 
a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub 
b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

Specjalista ds. BHP – specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

Starszy specjalista ds. BHP – Starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

Główny specjalista ds. BHP – głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp. 

Dokumenty BHP

Dokumenty BHP odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Są to formalne zapisy dotyczące procedur, regulacji oraz instrukcji, które mają na celu ochronę pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami.

Instrukcje BHP: Każde stanowisko pracy powinno posiadać swoją instrukcję BHP, która zawiera konkretne wskazówki dotyczące bezpiecznego wykonywania obowiązków.

Protokoły powypadkowe: W przypadku wypadku w miejscu pracy niezbędne jest sporządzenie odpowiedniego protokołu, który opisuje okoliczności zdarzenia oraz podjęte działania.

Oceny ryzyka zawodowego: Każde stanowisko musi być ocenione i stale monitorowane w zakresie zagrożeń i prewencji w dokumencie ORZ

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy są niefortunnymi zdarzeniami, które mogą prowadzić do uszczerbku na zdrowiu pracowników. Kluczowe jest nie tylko odpowiednie reagowanie na takie sytuacje, ale przede wszystkim ich zapobieganie.

Przyczyny wypadków: Często wynikają one z niewłaściwego użytkowania maszyn, braku odpowiedniego szkolenia czy niedostatecznej ochrony indywidualnej.

Odzież robocza i środki ochrony indywidualne

Odzież robocza oraz środki ochrony indywidualnej są kluczowymi elementami w zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom.

Dostosowana do specyfiki pracy, chroni przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wysoka temperatura, chemikalia czy urazy mechaniczne.

Środki ochrony indywidualnej: Obejmują one m.in. kaski, okulary ochronne, rękawice robocze czy osłony słuchu, które chronią przed konkretnymi zagrożeniami.

Sklep bhp i hurtownia odzieży bhp – rękawice robocze, spodnie robocze, obuwie robocze

Sklepy i hurtownie BHP to miejsca, gdzie pracodawcy oraz indywidualni klienci mogą zaopatrzyć się w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

Rękawice robocze: Dostępne są w różnych wariantach, w zależności od potrzeb: od odpornych na przecięcia, przez termoodporne, aż po chemicznie odporne.

Spodnie robocze: Charakteryzują się wytrzymałością i funkcjonalnością. Często wyposażone są w liczne kieszenie czy wzmocnienia w newralgicznych miejscach.

Obuwie robocze: Musi spełniać określone normy bezpieczeństwa. W zależności od rodzaju pracy, może być antypoślizgowe, odporne na przecięcia czy izolujące termicznie.

Najczęstsze błędy i nieporozumienia związane z BHP

Mity dotyczące bezpieczeństwa:

„Wypadki zdarzają się tylko innym” – Wielu pracowników uważa, że ryzyko wypadku ich nie dotyczy, ponieważ pracują w danym miejscu od wielu lat lub są bardzo ostrożni. Taki sposób myślenia może prowadzić do zaniedbań i nieprzestrzegania zasad BHP.
„Ochrona osobista jest niewygodna i niepotrzebna” – Niektórzy uważają, że noszenie odzieży ochronnej czy okularów jest niewygodne lub ogranicza ich zdolności. W rzeczywistości takie środki ochrony indywidualnej są kluczowe dla zapobiegania urazom.
„Maszyny są zawsze bezpieczne” – Nawet nowoczesne maszyny mogą być źródłem zagrożenia, jeśli nie są prawidłowo obsługiwane lub konserwowane.

Jak unikać typowych błędów w bhp:

Szkolenie i edukacja – Regularne szkolenia BHP pomagają pracownikom zrozumieć ryzyko i nauczyć się właściwych praktyk.
Komunikacja – Zachęcanie pracowników do zgłaszania potencjalnych zagrożeń i dzielenia się doświadczeniami może pomóc w identyfikacji i eliminacji zagrożeń.
Przestrzeganie procedur – Należy zawsze stosować się do ustalonych procedur i instrukcji, nawet jeśli wydają się one zbędne lub czasochłonne.
Regularne kontrole – Systematyczne kontrole stanowisk pracy, sprzętu i maszyn pomagają wykryć potencjalne problemy zanim staną się one źródłem zagrożenia.

Nowoczesne technologie w BHP

Cyfrowa dokumentacja BHP: Tradycyjne formy dokumentowania procedur BHP, takie jak papierowe formularze czy instrukcje, zastępowane są coraz częściej cyfrowymi odpowiednikami. Aplikacje mobilne umożliwiają pracownikom szybki dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, a także ułatwiają aktualizację i przeglądanie dokumentów w czasie rzeczywistym.

Wearables i inteligentne ubrania: Nowoczesne technologie pozwalają na tworzenie ubrań i akcesoriów wyposażonych w sensory, które monitorują stan zdrowia pracownika, jego położenie czy nawet poziom stresu. Mogą one także automatycznie informować o potencjalnych zagrożeniach, takich jak zbyt wysoka temperatura, czy zbyt duże natężenie hałasu.

Szkolenia wirtualnej rzeczywistości: VR (Virtual Reality) umożliwia przeprowadzanie szkoleń BHP w kontrolowanym, ale realistycznym środowisku. Dzięki temu pracownicy mogą doświadczyć potencjalnych zagrożeń i nauczyć się, jak się przed nimi chronić, bez narażania się na prawdziwe niebezpieczeństwo.

Drony w inspekcjach: Drony stają się coraz popularniejsze w inspekcjach BHP, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach, takich jak wysokie konstrukcje czy tereny położone z dala od cywilizacji. Umożliwiają one szybkie i dokładne zbadanie terenu pod kątem potencjalnych zagrożeń.

Automatyzacja i robotyka: W wielu branżach, gdzie prace wiążą się z dużym ryzykiem, roboty i maszyny automatyczne zastępują ludzi. Dzięki temu ryzyko wypadków przy pracy jest znacząco redukowane.

Aplikacje mobilne do raportowania: Pracownicy mogą szybko i łatwo zgłaszać potencjalne zagrożenia czy wypadki za pomocą aplikacji mobilnych. Umożliwia to szybką reakcję i minimalizację ryzyka.

Analiza danych i predykcja zagrożeń: Zaawansowane algorytmy i narzędzia do analizy danych pozwalają przedsiębiorstwom przewidywać potencjalne zagrożenia i wypadki. Dzięki temu można wprowadzać odpowiednie środki zapobiegawcze zanim dojdzie do niebezpiecznych sytuacji.

Podsumowując, technologia odgrywa kluczową rolę w nowoczesnym BHP. Umożliwia nie tylko lepsze monitorowanie i reagowanie na zagrożenia, ale także przewidywanie ich i zapobieganie nim. Wraz z rozwojem technologii, BHP staje się coraz bardziej zaawansowane i skuteczne w zapewnianiu bezpieczeństwa pracownikom.

Szkolenie bhp co ile lat pracownik musi zrobić? Jak długo jest ważne szkolenie bhp dla pracowników?

Szkolenie bhp co ile lat

W Polsce, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) są obowiązkowe dla pracowników oraz pracodawców. Często otrzymujemy pytanie Szkolenie bhp co ile lat. Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące częstotliwości tych szkoleń dla różnych grup pracowników.

Kiedy musze odbyć Szkolenie Wstępne bhp?

Każdy nowy pracownik musi przejść szkolenie wstępne w pierwszym dniu pracy. Szkolenie to obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Dostosowane są do konkretnego rodzaju stanowiska pracy, na którym pracownik zostanie zatrudniony​​.

Co ile robić Szkolenie Okresowe bhp dla pracowników?

 1. Pracownicy administracyjno-biurowych: szkolenia bhp co 6 lat​.
 2. Pracownicy inżynieryjno-techniczni: szkolenia bhp co 5 lat​​.
 3. Pracownicy na stanowiskach robotniczych: szkolenia bhp co 3 lata. Jeśli wykonują pracę szczególnie niebezpieczne, wtedy szkolenia są wymagane co rok​.
 4. Pracodawcy i osoby na stanowiskach kierowniczych: szkolenia bhp okresowe co 5 lat​​.
 5. Pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania tej służby: szkolenia bhp okresowe co 5 lat​.
 6. Osoby, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP: szkolenia okresowe co 5 lat​.

Kiedy pierwsze szkolenie okresowe bhp w zakładzie pracy?

powinno być przeprowadzone do roku od dnia zatrudnienia​​. Czyli ważne szkolenie bhp wstępne jest tylko 12 miesięcy.

Szkolenie bhp dla Pracodawców?

Pracodawcy również muszą posiadać szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia okresowe są organizowane w terminach zależnych od stanowiska pracownika.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki szkoleń w dziedzinie BHP, takie jak:

 • zakres materiału omawianego podczas szkolenia,
 • dokumentacja potwierdzająca ukończenie szkolenia,
 • długość szkolenia,

mogą być zależne od specyficznych regulacji wewnętrznych danego pracodawcy lub branży.

Podstawa prawna obowiązków w zakresie bhp

Dz.U.2004.180.1860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Praca w chłodni – jak zabezpieczyć pracownika

Każdy z nas ma takie dni, że nie ma sił na gotowanie w domu. Po pracy, jechać jeszcze na zakupy, potem wiele czasu poświęcić na pracę w kuchni by przygotować jedzenie, po prostu nie ma się na to czasami sił. W takich sytuacjach na ratunek przychodzą lokale gastronomiczne. Coraz więcej Polaków korzysta z takiej formy udogodnienia. Przecież jedzenie to jednak z naszych podstawowych potrzeb.

W 2021 z lokali gastronomicznych skorzystało aż 58% Polaków. Zastanawiali się Państwo w jakich warunkach przechowywane są półprodukty? Czy restauracje fast food stosują lodówki takie same jak my w domach? Czy korzystanie z lodówek może stwarzać zagrożenie dla pracowników? Jak zabezpieczyć pracowników pracujących w chłodniach oraz miejscach w których panuje stale niska temperatura? W niniejszym artykule szczegółowo udzielę odpowiedzi na te pytania.

Przeczytaj cały artykuł:PromotorBHP

Zgodnie z informacjami zebranymi przez główny urząd statystyczny opublikowanymi w małym roczniku statystycznym Polski 2022. W 2021 otwartych placówek gastronomicznych w Polsce (restauracje, bary, stołówki, punkty gastronomiczne) było 69 581. Pracowało w nich lekko ponad 301 tysięcy pracowników. Jest to duża grupa pracowników wielkością zbliżona do ludności mieszkającej w Białymstoku.

Wyjaśnimy na wstępie o jakich placówkach gastronomicznych rozmawiamy. Dla zachowania chronologii przedstawię od najmniejszej do największej placówki z wyjaśnieniem uśrednionej specyfiki danej grupy.

Punkt gastronomiczny to placówka gastronomiczna prowadząca ograniczoną działalność gastronomiczną, taka jak: smażalnia, pijalnia, lodziarnia, bufet w kinie, na stadionie, itp. Z powodu braku miejsca jest wyposażona zazwyczaj jedynie w lodówki oraz zamrażalki wolnostojące.

Bar jest to najmniejsza forma prowadzenia małej gastronomii. Nie zatrudnia wielu osób, oferuje niskie ceny i niewielki wybór rodzaju produktów. Jest to zazwyczaj placówka samoobsługowa, jak: jadłodajnia, bar: uniwersalny, szybkiej obsługi, przekąskowy, mleczny, bistro. Do tej grupy zaliczamy również działalność kawiarni, herbaciarni, piwiarni. Z powodu braku miejsca jest wyposażona zazwyczaj jedynie w lodówki oraz zamrażalki wolnostojące.

Stołówka to placówka zbiorowego żywienia zapewniająca określonym grupom konsumentów, posiłki (głównie obiadowe), ale także śniadaniowe i kolacje. Może również wydawać posiłki jednorazowe. Jest wyodrębniona organizacyjnie i lokalowo, zlokalizowana na terenie zakładu pracy (stołówka pracownicza), szkół, uczelni, ośrodków wypoczynkowych. Prowadzi ograniczony asortyment posiłków przy zastosowaniu samoobsługi lub obsługi kelnerskiej, stosując przy tym w przeważającej części system abonamentowej sprzedaży i wydawania posiłków. Zazwyczaj posiada pomieszczenie chłodnie i dodatkowe lodówki oraz zamrażalki wolnostojące.

Restauracja to zakład gastronomiczny dostępny dla ogółu konsumentów, z pełną obsługą kelnerską, oferujący szeroki i zróżnicowany asortyment potraw i napojów, podawany konsumentom według karty jadłospisowej. Zakład taki zaspokaja podstawowe i ekskluzywne potrzeby konsumenta, zapewniając mu przy tym wypoczynek i rozrywkę. Zazwyczaj posiada pomieszczenie chłodnie i dodatkowe lodówki oraz zamrażalki wolnostojące.


Potrzebujesz bhp dla lokalu gastronomicznego?

Kontakt

Nowoczesne środki ochrony przy obróbce metali

Jakie środki ochrony powinny być stosowane przez pracownika podczas obróbki metali? W artykule wyróżniamy nie tylko tradycyjne, ale również nowoczesne rozwiązania.

Już w szkole podstawowej najmłodsi uczą się o epoce żelaza. Żelazo dzięki swoim niezwykłym właściwościom stało się głównym surowcem wytwarzania narzędzi, konstrukcji i przedmiotów życia codziennego. Choć żelazo jest używane od XV i XIV wieku p.n.e., to do dziś trwają prace i badania, by znaleźć jego zamiennik. Żelazo jest materiałem dostępnym praktycznie na całym świecie. Przy jego wydobyciu stosuje się najczęściej kopalnie odkrywkowe. W 2018 r. wydobycie rud żelaza wyniosło 2,5 mld ton, a największymi producentami były: Australia (900 mln ton), Brazylia (490 mln ton), Chiny (340 mln ton) i Indie (200 mln ton). Światowe zasoby rud szacowano na ponad 800 mld ton [1]. Wydobycie żelaza, a następnie jego obróbka stanowią zagrożenie dla zdrowia pracowników. Jakie środki ochrony powinni stosować?

By z żelaza stworzyć metal, w dużym uproszczeniu, należy żelazo podgrzać w piecu do temperatury 1300°C. Wtedy dojdzie do redukcji tlenków i utworzenia się metalu. W dalszym procesie obróbki żelaza wykonuje się nawęglanie oraz hartowanie aż do osiągnięcia wymaganych właściwości.

Wytworzeniem pożądanej formy elementów metalowych, jaką widzimy w hurtowniach metalu, zajmuje się huta przetwórstwa stali. To w tym miejscu surowiec i złom jest zamieniany w odlew i cięty na elementy do dalszej obróbki. Gotowe legary, profile, szyny, ceowniki, teowniki, pręty, belki, dźwigary, słupy itd. są już gotowe do dalszej pracy jako półprodukt.

Obróbka metali/stali a środki ochrony indywidualnej

Przeczytaj cały artykuł: PromotorBHP

Potrzebujesz bhp dla lokalu gastronomicznego? Kontakt

Prawidłowe rozmieszczenie sprzętu gaśniczego w zakładach pracy

„Gaśnica wisząca czy stojąca?” „Za drzwiami czy w skrzynce?” „A może wszystkie w jednym miejscu dla wygody?” „Paleta ustawiona pod hydrantem jest ok, przecież jest dojście.” „Koc gaśniczy w szafie by się nie kurzył” „Wysoka szafa bezpośrednio pod tryskaczem?”

W moim 15 letnim doświadczeniu jako inspektor ds. PPOŻ. wykonującego zarówno Audyty BHP i PPOŻ. często zastanawiam się, co miała na myśli osoba montująca sprzęt ppoż. w tym konkretnym miejscu. Bo to miejsce jest nieodpowiednie na logikę, zdrowy rozsądek a tym bardziej zgodnie z przepisami.

Przeczytaj cały artykuł:PromotorBHP

Potrzebujesz pomocy w rozmieszczenie sprzętu ppoż? Kontakt

Praca na wysokości a obowiązki BHP

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Jakie środki ochrony należy stosować podczas wykonywania tego rodzaju prac i jak zapobiec wypadkom na wysokości?

Wielu małych chłopców jest zafascynowanych pracami na budowie, jakie są prowadzone przy ich domach. Koparki, wywrotki, dźwigi czy rusztowania to niecodzienny widok. Nie znają przepisów, planów czy zasad, jakie tam panują. Najważniejsze wtedy jest to, że budowa jest głośna, duża i męska. Gdy chłopiec staje się mężczyzną, często podejmuje zadania, które są wyzwaniem. Budowa domu, praca na budowie, np. na rusztowaniach, czy wykonywanie innych prac na wysokości. Czasami ma świadomość czekających zagrożeń, jednak – jak pokazują statystyki – najczęściej nie interesuje go jego bezpieczeństwo, tylko szybkość wykonania pracy. Jakoś to będzie, prawda? Niestety nie… Plac budowy to idealne miejsce do tego, by wydarzył się wypadek. Prace w wykopach i przestrzeniach zamkniętych, operacje podnoszenia, prace gorące oraz praca na wysokości.

Jak podaje GUS, od stycznia do września 2021 r. w budownictwie poszkodowanych w wypadkach było aż 2609 osób. Niestety 29 z nich nie żyje, a kolejne 34 uległy wypadkowi ciężkiemu. Przeanalizujmy zatem prace na wysokości, ponieważ jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych rodzajów prac. Warto sprawdzić, jak wykonywać tę pracę w bezpieczny sposób, by zminimalizować szanse wypadku.

Czym są prace na wysokości?

Pojęcie pracy na wysokości definiuje wprost Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650, § 105):

Przeczytaj cały artykuł: PromotorBHP

Potrzebujesz bhp dla budowy? Kontakt

Praktykant / Stażysta w BHP (Opole)

Poszukujemy stażystów i praktykantów do pracy w dziale BHP. U nas nie będziesz kserował i robił kawę. Oferujemy praktykę w zawodzie a dla najlepszych możliwość zatrudnienia na stałe.

Oferujemy:

 • Praca na umowę zlecenie + premia od KPI – bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Ruchome godziny pracy do ustalenia,
 • Praca w przyjaznym i rodzinnym zespole,

Zakres obowiązków:

 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • Opracowywanie wewnętrznych procedur, regulaminów i instrukcji,
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki BHP pracowników,
 • Wykonywanie i aktualizowanie ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • Realizacja i ewidencjonowanie szkoleń BHP wstępnych i okresowych,
 • Udział w przygotowaniach do wewnętrznych i zewnętrznych kontroli i audytów,
 • Nadzór nad środkami ochrony indywidualnej oraz nad odzieżą roboczą,
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych oraz wdrażanie działań korygujących,
 • Nadzorowanie prac firm zewnętrznych w zakresie zleconych im zadań, zapewnienie prawidłowości wykonywanych prac oraz ich zgodności z przepisami,
 • Przygotowywanie i analiza raportów, statystyk, zestawień z zakresu BHP i ochrony środowiska,
 • Pozostałe działania zgodne z Rozporządzenie dotyczącym służby BHP.

Wymagania:

 • Studiowanie na kierunku BHP lub bycie absolwentem tego kierunku,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office,
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • Skrupulatność i umiejętności analityczne,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Samodzielności i dobrej organizacji pracy.

Mile widziane:

 • Znajomość języka obcego,
 • Uprawianie Sportu,
 • Ciekawe Hobby,
 • Kreatywność.
 • Prawo jazdy kat. B,

Zgłoś się do nas:

Specjalista ds. Sprzedaży (Opole)

Poszukujemy do naszego sklepu i magazynu nowego pracownika.

Oferujemy:

 • Praca na umowę o pracę + premia od KPI – bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Ruchome godziny pracy do ustalenia,
 • Praca w przyjaznym, rodzinnym, nowoczesnym sklepie i magazynie w Opolu ul. Wrocławska 100,

Zakres obowiązków:

 • sprzedaż artykułów bhp i ppoż,
 • obsługa, utrzymanie i rozwój współpracy z obecnymi klientami,
 • przygotowywanie ofert handlowych,
 • obsługa klienta w sklepie stacjonarnym,
 • obsługa bieżąca sklepu internetowego,
 • organizowanie akcji promocyjnych.

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • Skrupulatność i umiejętności analityczne,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność budowania długofalowych relacji,
 • dyspozycyjność,
 • Samodzielności i dobrej organizacji pracy.

Mile widziane:

 • Znajomość języka obcego,
 • Uprawianie Sportu,
 • Ciekawe Hobby,
 • Kreatywność.

Zgłoś się do nas:

Krawcowa w PetitStylo (Opole)

Poszukujemy do naszej pracowni krawcową do szycia odzieży.
Szyjemy między innymi: odzież dziecięcą, roboczą, oraz damską.

Oferujemy:

 • Praca na umowę + akord – bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Ruchome godziny pracy do ustalenia,
 • Praca w przyjaznej rodzinnej i nowoczesnej pracowni mieszczącej się w Opolu ul. Wrocławska 100,
 • Praca na nowoczesnym parku maszynowym modele Juki i Zoje.

Wymagania:

 • Doświadczenie w krawiectwie,
 • Skrupulatność, sumienność i odpowiedzialność,
 • komunikatywność i umiejętność pracowania w zespole,
 • Samodzielności i dobrej organizacji pracy.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w szyciu odzieży,
 • Osoby niepełnosprawne,
 • Osoby na emeryturze/rencie.

Zgłoś się do nas:

Ochrona pożarowa obiektów sakralnych

Obiekt sakralny najczęściej kojarzy się z kościołem jako budowlą sakralną, czyli miejscem związanym z kultem religijnym. Jakie działania należy podjąć by ochronić przed zniszczeniem tak wiele ważnych dla Polaków obiektów?

Gdy słyszymy o pożarach obiektów sakralnych, możemy mieć pewność, że te pożary spowodują znaczne straty materialne, historyczne i kulturowe. Na szczęście nie zdarzają się często, jednak gdy już do nich dochodzi, są spektakularne z powodu dużego znaczenia kulturowego. W Polsce wiele kościołów jest drewnianych, najczęściej są wpisane na listę zabytków. Jak zatem powinna wyglądać ochrona pożarowa obiektów sakralnych?

Dane statystyczne

Obiekt sakralny najczęściej kojarzy się z kościołem jako budowlą sakralną, czyli miejscem związanym z kultem religijnym. W szerszym rozumieniu obiekt sakralny to również: cmentarz przykościelny, klasztory, kaplice oraz przydrożne krzyże. By lepiej poznać skalę omawianych obiektów sakralnych, przeanalizujmy „Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2020”, czyli „Rocznik Statystyczny Kościoła w Polsce za rok 2020”. Zestawienie to jest co roku przygotowywane przez Institute for Catholic Church Statistics, który jest najstarszym w Polsce, niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów.

Z bardzo rzetelnie przygotowanego raportu możemy dowiedzieć się, że liczba parafii w 2018 r. według diecezji wynosiła 10 356 w całej Polsce. Następnie: 2150 domów sióstr zakonnych, 11 403 męskich zgromadzeń zakonnych, 34 143 sakralne zabytki nieruchome (m.in. kościoły) Łącznie daje nam to 47 696 obiektów sakralnych, które powinny być zabezpieczone pożarowo.

Na podstawie badania spójności społecznej 2015 przeprowadzonego przez główny urząd statystyczny, w Polsce 92,8% społeczeństwa deklaruje przynależność do kościoła katolickiego. Na pytanie, jak często biorą udział w mszach świętych (poza ślubami, pogrzebami itp.), aż 67,6% deklaruje, że uczęszcza częściej niż 1-2 razy w miesiącu. Można zatem przyjąć, że zagrożenie pożarowe w obiektach sakralnych może dotknąć aż 25 983 573 Polaków, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio poprzez pożar kościoła w ich parafii.

Przeczytaj cały artykuł: PDF

Potrzebujesz wsparcia w ochronie ppoż? Kontakt