Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, są zobowiązani zapewnić i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Oferujemy opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu przez wysokiej klasy specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego wykonywane przez naszych specjalistów są zgodne z wymaganiami stawianymi przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – co to jest? 

Treść IBP jest podstawowym źródłem informacja dla pracowników i jednostek państwowej straży pożarnej. Dokument ten musi znajdować się w ogólnodostępnym miejscu. Straż pożarna poznaje się z jej treścią w sytuacji wykonywania akcji ratowniczo gaśniczej. Dlatego plany techniczne będącej załącznikiem do IBP są tak ważne.

Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? 

Instrukcja zawiera plany obiektów, obejmujące ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
• powierzchni, wysokości, liczby kondygnacji budynku,
• odległości od obiektów sąsiadujących, (na potrzeby planowania akcji gaśniczej)
• parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
• występującej gęstości obciążenia ogniowego,
• kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
• lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako zagrożenie wybuchem,
• podziału obiektu na strefy pożarowe,
• warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
• miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
• wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
• hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
• dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

W ramach usługi wykonujemy plany ewakuacji i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego do umieszczenia na drogach ewakuacyjnych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – podstawa prawna

§ 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Za wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego są odpowiedzialni właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. Każdy budynek ma wymagania dla obiektów i należy go chronić przed zagrożeniem pożarowym.

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

Okresowej aktualizacji należy poddawać raz na 2 lata (raz na dwa lata) lub częściej – po takich zmianach budowlanych lub technicznych obiektu mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

Podczas aktualizacji rozpoczynamy od analizy poprzedniego dokumentu IBP. Sprawdzamy aktualność przepisów oraz czy zawiera wszystkie pozycje wymienione w § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Kolejnym krokiem jest szczegółowa wizja lokalna obiektu. Sprawdzamy czy opis technologicznych i charakter prowadzonych prac nie uległ zmianie. Kontrolujemy rozmieszczenie sprzętu ppoż t.j. gaśnice, hydranty, drzwi ppoż, ropy, czujki, centrale przeciwpożarowe, klapy dymne, przepusty przeciwpożarowe i inne. Dokładnie sprawdzamy wszystkie drogie ewakuacyjne oraz rozmieszczenie pomieszczeń. Ostatnim krokiem jest naniesienie ewentualnych zmian i ponowne oprawienie instrukcji. 3 pełne komplety zawierające plany ewakuacyjne dostarczamy klientowi.

Aktualizacji może dokonać osoba która ukończyła szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa

Kto musi zapoznać się z instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? 

Każdy pracownik przyjmowany do pracy, bez względu na przyszłe zajmowane stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanych czynności, ma obowiązek zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Na czym polega ochrona przeciwpożarowa? 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
2) zapewnianie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz na rzecz ochrony ludności;
3) prowadzenie działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja ppoż a warunki ochrony przeciwpożarowej

Podczas użytkowania budynku musimy mieć dostęp do sprzętu ppoż. czyli do natychmiastowego wykorzystania na potrzeby ugaszenia pożaru. Sprzęt ten musi być stale poddawany przeglądom technicznym i czynnością konserwacyjnym najmniej raz w roku. Ilość i rodzaj sprzętu musi być odpowiednio dobrany do prowadzonego procesu technologicznego (produkcja), usług magazynowych i inwentarskich (magazynowanie) i odpowiednio rozlokowany w budynku lub jego części.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – kiedy jest wymagana? 

 • W budynku lub strefie pożarowej gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem
 • Kubatura brutto budynku lub strefy pożarowej przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich)
 • Kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3
 • Powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2. Do obiektów tych zaliczane są np. otwarte składowiska odpadów.

Gdzie powinna być przechowywana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? 

Instrukcje można składować w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych. § 6 ust. 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.) nie wskazuje dokładnie co kryje się pod pojęciem miejsca dostępnego dla ekip ratowniczych. Można przyjąć, że miejscem takim będzie pomieszczenie pracowników ochrony sprawujących całodobowy nadzór nad obiektem. Wymóg ten można także spełnić poprzez umieszczenie dokumentu w przeszklonej szafce znajdującej się przy wejściu do budynku. Szafki przeznaczone do tego celu oferowane są na polskim rynku.

Miejsce przechowywania instrukcji pojawiło się w najnowszym rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Wcześniejsze przepisy nie zawierały takiego zapisu. Związane jest to ze zwiększeniem praktycznej roli jaką ma spełniać instrukcja. Obowiązek zapewnienia łatwo dostępnego miejsca przechowywania wraz z rozbudowanymi kluczowymi informacjami dotyczącymi części graficznej, ma zapewnić szybki dostęp do najważniejszych informacji niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej. Do tej pory przechowywanie instrukcji zamkniętej głęboko w szafie z innymi dokumentami i wyjmowanej tylko na wypadek kontroli, nie stwarzało żadnych możliwości wykorzystania jej podczas działań interwencyjnych. Dzisiejsze rozwiązanie także będzie wymagało czasu żeby zacząć funkcjonować zgodnie z założeniami. Także służby ratownicze muszą przywyknąć do możliwości korzystania z tego dokumentu podczas prowadzonych działań.

Dlaczego warto powierzyć nam sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

Od 2010 tworzymy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla różnych obiektów na terenie całego kraju. Nasza wiedza i doświadczenie pomaga w stałej ochronie ponad 730 obiektów. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest jedną z naszych specjalizacji.

Zadania i obowiązki w zakresie IBP

Właściciel lub użytkownik obiektu ma obowiązek zlecić wykonanie dokumentu zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

Każdy najemca a nawet firma prowadząca swoje pracy na terenie klienta mają obowiązek dostosowania się do tych zapisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób i obiektów.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego To jak z tymi instrukcjami w praktyce jest… 

Instrukcja jest wymogiem prawnym, jednak czasami z powodu zaniedbania lub chęci oszczędności właściciel obiektu nie zleca jej stworzenia a potem aktualizacji. Brak ważnej (aktualnej) IBP jest częstym powodem odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku pożaru. A jeśli w pożarze zginął człowiek, właściciel automatycznie jest pociągnięty do odpowiedzialności.

Dokument ten zawiera kluczowe informacje takie jak:

sposoby poddawania przeglądom technicznym sprzętu ppoż.,

obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

zasady ochrony ochrony przeciwpożarowej dla osób będących użytkownikami obiektu,

bezpieczne sposoby użytkowania obiektu wynikające z przeznaczenia,

warunki techniczne obiektu,

spis instalacji i sposoby poddawania ich przeglądom technicznym,

szczegółowe plany obiektów i terenów,

informacje szkoleniowe dla zatrudnionych pracowników,

zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne z uwzględnieniem jakie prace są przewidywane w jakich obiektach lub ich częściach,

gotowe instrukcje mogące zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania,

sposoby użytkowania obiektu lub procesu technologicznego,

organizacji i prowadzenia działań zmniejszające zagrożenie powstania pożaru,

01

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

02

Wysokość kar finansowych

Jeżeli inspektor podczas kontroli stwierdzi, że dany obiekt nie posiada dokumentacji PPOŻ, kara finansowa może wynieść do 50 000 zł. Istotne jest, jednak ustalenie pełnych strat finansowych które spowodował pożar. W przypadku pożaru spowodowanego przez złe zabezpieczenie ppoż, ubezpieczalnia może odmówić wypłaty odszkodowania.

03

Pracujemy dla Ciebie

Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji bhp oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare
close
Shopping cart
close