Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego § 6

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, są zobowiązani zapewnić i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Oferujemy stworzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu wykonanych przez naszych wysokiej klasy specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego należy zlecić do wykonania specjalistą. Wykonywane przez naszych specjalistów są zgodne z wytycznymi stawianymi przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 oraz Dz.U. 2023 poz. 822).

Kontakt: Zadzwoń: 500-047-900 Napisz: bok@proinspect.pl

instrukcja bezpieczenstwa pozarowego proinspect

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – czyli co to jest?

Treść IBP jest podstawowym źródłem informacji dla pracowników i jednostek państwowej straży pożarnej. Musi znajdować się w ogólnodostępnym miejscu ponieważ Straż pożarna zapoznaje się z jej treścią w sytuacji wykonywania akcji ratowniczo gaśniczej. Dlatego plany techniczne, będące załącznikiem do IBP, są tak ważne. W przeciwieństwie do dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, IBP opisuje cały budynek a nie tylko zagrożenie wybuchowe.

Gdzie wykonujemy IBP?

Realizujemy usługę tworzenia profesjonalnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na terenie całej Polski bez kosztów dojazdu z tego powodu Zapraszamy do Kontaktu Przygotujemy wycenę dla konkretnego budynku.

Proinspect Polska

Sposób realizacji IBP

 • Wysyłamy spis informacji jakie potrzebujemy i
 • Dokonujemy wizji lokalnej obiektu i
 • Tworzymy instrukcję roboczą do oceny i
 • Wysyłamy 3 kopie kurierem oraz pdf mailowo

Instrukcje wykonuje Inspektor ds. PPOŻ i Konserwator sprzętu z 15 letnim doświadczeniem.

Dla jakich obiektów tworzymy IBP?

Tworzymy ją dla każdego obiektu:

 • Magazynów wysokiego składowania;
 • Produkcji;
 • Szpitali;
 • Sklepów;
 • Budynków mieszkalnych;
 • Budynków usługowych;
 • Budynków biurowych;
 • Kościołów;
 • Przedszkoli;
 • Szkół;
 • Stacji paliw;
 • Pawilonów handlowych;

Instrukcja przeciwpożarowa, Instrukcja pożarowa czy Instrukcje ppoż – czyli błędne nazywanie dokumentu.

Instrukcje ppoż – często też nazywana instrukcją ogólną ppoż, Instrukcja przeciwpozarowa czy instrukcja pożarowa, to dokument zazwyczaj w formie planszy pcv w formacie A4. Jest umieszona na ścianie i jej zadaniem jest „na szybko” zapoznanie np. pracownika z najważniejszymi sprawami związanymi z danym miejscem. Instrukcja ppoż w zakładzie pracy może mieć różną formę i tematykę, powszechnie stosuje się:  Instrukcja ogólna przeciwpożarowa, Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia chemicznego, Instrukcja postępowania w razie zagrożeń ekologicznych, Instrukcja postępowania na wypadek katastrofy budowlanej, Ogólna instrukcja przeciwpożarowa dla magazynu, Instrukcja przeciwpożarowa na terenie budowy i wiele wiele innych. Jak państwo widzą, wszystkie powyższe nazwy odnoszą się do prostego krótkiego dokumentu albo w formie instrukcji wewnętrznej zakładu albo tablicy pcv umieszczonej na ścianie. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera pomiędzy 50-100 stron i ściśle związana jest z obiektem który opisuje. 

Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:

Instrukcja zawiera plany obiektów, obejmujące ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

 • powierzchni, wysokości, liczby kondygnacji budynku oraz
 • odległości od obiektów sąsiadujących, (na potrzeby planowania akcji gaśniczej) oraz
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych, oraz
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego, oraz
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach, oraz
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem oraz
 • podziału obiektu na strefy pożarowe, oraz
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, oraz
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, oraz
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych, oraz
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych, oraz
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym danego budynku

W ramach usługi wykonujemy plany ewakuacji i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego do umieszczenia na drogach ewakuacyjnych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – podstawa prawna

§ 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Bezpieczeństwo pożarowe;Rozumie się przez to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia wywołane zjawiskiem pożaru. Uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systemów zabezpieczeń oraz prowadzenia działań zapobiegawczych.
Gęstość obciążenia ogniowego – Energia cieplna, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych. Znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych. (przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażoną w metrach kwadratowych)
Stałe urządzenia gaśnicze – Rozumie się przez to urządzenia na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego. Ponieważ są wyposażone w układ przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru.
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym – Prace związane z użyciem otwartego ognia, Ponieważ w sposób szczególny zagrażają powstaniem pożaru bądź wybuchu w obiekcie.

Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Za wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego są odpowiedzialni właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. Każdy budynek obowiązuje przepisom i należy go chronić przed zagrożeniem pożarowym. 

Jeśli nadal nie jesteś pewny czy masz obowiązek zlecenia wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Zachęcamy Cię do przeprowadzenia prostej samokontroli: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pdf – audyt obowiązku posiadania

Jeśli twój obiekt musi posiadać IBP skontaktuj się z nami: +48500047900 lub wyślij mail z wypełnionym formularzem zawierającym potrzebne informacje do wyceny wykonania ibp: instrukcja bezpieczeństwa pożarowego cena – formularz

Aktualizacja aktualizacji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji raz na 2 lata (raz na dwa lata) lub po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej należy stale monitorować.
Podczas analizy starej wersji IBP sprawdzamy aktualność przepisów oraz zawarcie wszystkich obowiązków wynikających z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie warunków ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenowych.
Przeprowadzana jest szczegółowa wizja lokalna obiektu, ma to na celu stwierdzenie czy opis technologiczny i charakter pracy nie został znacząco zmieniony. Kontrolujemy rozmieszczenie urządzeń tj. hydranty, drzwi, przewody, czujek, centrale przeciwpożarowe, klapy dymne, przepusty przeciwpożarowe i inne. Dokładne sprawdzamy wszystkie drogi ewakuacyjne oraz rozmieszczenie znaków w pomieszczeniach. Ostatnim elementem jest wprowadzenie wszelkich zmian i podbicie dokumenty na kolejne 2 lata.
Aktualizacji może dotyczyć osoba z uprawieniami inspektora ochrony przeciwpożarowej lub mieć wyższe wykształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa.

Uwaga! Brak zmian w obiekcie nie zwalnia z aktualizacji IBP!

Kto musi zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych i terenów ?

Każdy pracownik przyjmowany do pracy, bez względu na zajmowane stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanych czynności, ma obowiązek zapoznania się z informacją o stanie bezpieczeństwa.

Na czym polega ochrona przeciwpożarowa budynków ?

Ochrona przeciwpożarowa polega w rzeczywistości na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz

2) zapewnianie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz na rzecz ochrony ludności oraz

3) prowadzenie działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja ppoż a warunki ochrony przeciwpożarowej

Podczas użytkowania budynku musimy mieć na uwadze dostęp do sprzętu. Czyli w praktyce chodzi o uzyskanie możliwości natychmiastowego wykorzystania na potrzeby ugaszenia pożaru. Sprzęt ten, obowiązkowo musi być stale poddawany przeglądom technicznym i czynnością konserwacyjnym najmniej raz w roku. Ilość i rodzaj sprzętu musi być odpowiednio dobrany w zależności od rodzaju budynku. Do prowadzonego procesu technologicznego (produkcja), usług magazynowych i inwentarskich (magazynowanie) i odpowiednio rozlokowany w budynku lub jego części.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana:

 • Po pierwsze w sytuacji gdy w budynku lub strefie pożarowej gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem
 • Po drugie gdy kubatura brutto budynku lub strefy pożarowej przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich czyli budynku do utrzymania zwierząt gospodarskich)
 • Po trzecie gdy kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3
 • Po czwarte gdy powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2. Do obiektów tych zaliczane są np. otwarte składowiska odpadów.

Jeśli twój budynek lub obiekt spełnia choć jeden z powyższych aspektów – tak twój budynek musi posiadać IBP.

Gdzie powinna być przechowywana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcje trzeba składować w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych. § 6 ust. 9 Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r. nie wskazuje dokładnie co kryje się pod pojęciem miejsca dostępnego dla ekip ratowniczych. Przyjmuje się, że miejscem takim będzie pomieszczenie pracowników ochrony sprawujących całodobowy nadzór nad obiektem. Wymóg ten można także spełnić poprzez umieszczenie skoroszytu w przeszklonej szafce znajdującej się przy wejściu do budynku. Szafki przeznaczone do tego celu można kupić w naszym sklepie.
Miejsce przechowywania instrukcji pojawiło się w najnowszym rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Wcześniejsze przepisy nie zawierały takiego zapisu. Związane jest to ze zwiększeniem praktycznej roli jaką ma spełniać instrukcja. Obowiązek zapewnienia łatwo dostępnego miejsca przechowywania wraz z rozbudowanymi kluczowymi informacjami dotyczącymi części graficznej, ma zapewnić szybki dostęp do najważniejszych informacji niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej.

Dlaczego warto powierzyć nam sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Od 2010 tworzymy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla różnych obiektów na terenie całego kraju. Nasza praktyczna wiedza i doświadczenie pomaga w stałej ochronie praktycznie 730 obiektów. Tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest jedną z naszych specjalizacji. W rzeczywistości posiadamy realne doświadczenie i aktualną wiedzę w tworzeniu dokumentacji IBP dla praktyczne każdego rodzaju budynku i obiektu na terenie całej Polski.

Zadania i obowiązki w zakresie IBP

Właściciel lub użytkownik obiektu ma obowiązek posiadać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego która w praktyce opisuje dokładnie poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu. W praktyce by spełnić ten obowiązek, należy zlecić wykonanie tego dokumentu zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Do tego celu potrzeba jest odpowiednia osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie przy tworzeniu IBP. Taka jak nasi pracownicy.

Każdy najemca, a nawet firma prowadząca swoje prace na terenie klienta, mają obowiązek dostosowania się do tych zapisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób i obiektów. Dotyczy to zarówno zapoznania się z treścią IBP jak i również praktyczną ochronę swoich prac i obiektu.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego To jak z tymi instrukcjami w praktyce jest…

Opracowanie to, jest wymogiem prawnym, jednak czasami z powodu zaniedbania lub chęci oszczędności właściciel obiektu nie zleca jej stworzenia a potem aktualizacji. Brak ważnej (aktualnej i podbitej) IBP jest częstym powodem odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku pożaru. A jeśli w pożarze zginął człowiek, właściciel automatycznie jest pociągnięty do odpowiedzialności.

IBP zawiera kluczowe informacje takie jak:

 • sposoby poddawania przeglądom technicznym sprzętu. oraz
 • obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz
 • zasady ochrony ochrony przeciwpożarowej dla osób będących użytkownikami budynku oraz
 • bezpieczne sposoby użytkowania obiektu wynikające z przeznaczenia oraz
 • warunki techniczne obiektu oraz
 • spis instalacji i sposoby poddawania ich przeglądom technicznym oraz
 • szczegółowe plany obiektów i terenów oraz
 • informacje szkoleniowe dla zatrudnionych pracowników oraz
 • zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne z uwzględnieniem jakie prace są przewidywane w jakich obiektach lub ich częściach oraz
 • gotowe instrukcje mogące zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania oraz
 • sposoby użytkowania obiektu lub procesu technologicznego oraz
 • organizacji i prowadzenia działań zmniejszające zagrożenie powstania pożaru,
 • zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (tak jak przedstawiono w Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

Wysokość kar finansowych

Jeżeli inspektor podczas kontroli stwierdzi, że dany obiekt nie posiada IBP, kara finansowa może wynieść do 50 000 zł. Nie to jednak jedyna kara. Jeśli doszło by do pożaru to ustalenie pełnych strat finansowych które spowodował pożar praktycznie nie ma ograniczeń. Za brak tej dokumentacji ubezpieczalnia na pewno odmówi wypłaty odszkodowania. Jeszcze gorsza sytuacja nastąpi jeśli w pożarze ktoś zgodnie. Wtedy właściciel/użytkownik usłyszy zarzuty od Prokurata.

Pozwól nam, pomóc sobie.

Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji p.poż prosimy o kontakt:

Kontakt: Zadzwoń: 500-047-900 Napisz: bok@proinspect.pl

Na zakończenie powyższych szczegółowych informacji podsumowując:

Jeśli trafiłeś na tę stronę, jesteś zapewne odpowiedzialny za jakiś obiekt czy budynek. Informacje, które tu znajdziesz, są skierowane właśnie do Ciebie. Przekonasz się że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem kluczowym, na który nie wolno oszczędzać. W razie pojawienia się zagrożenia, dzięki niej będziesz wiedział, jak działać. Jakie masz obowiązki prawne, a których jeszcze nie spełniłeś. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc. W razie wszelkich wątpliwości jesteśmy gotowi przedstawić Ci szczegółową ofertę.

Szukasz czegoś innego? Więcej informacji poniżej: