Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynków obiektów

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego § 6

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, są zobowiązani zapewnić i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Oferujemy opracowanie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu wykonanych przez naszych wysokiej klasy specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego wykonywane przez naszych specjalistów są zgodne z wytycznymi stawianymi przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

Kontakt:  tel: 500-047-900 mail: bok@proinspect.pl

instrukcja bezpieczenstwa pozarowego proinspect

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – co to jest?

Treść IBP jest podstawowym źródłem informacja dla pracowników i jednostek państwowej straży pożarnej. Dokument ten musi znajdować się w ogólnodostępnym miejscu ponieważ Straż pożarna zapoznaje się z jej treścią w sytuacji wykonywania akcji ratowniczo gaśniczej. Dlatego plany techniczne będącej załącznikiem do IBP są tak ważne. W przeciwieństwie do dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, IBP opisuje cały budynek a nie tylko zagrożenie wybuchowe.

Gdzie wykonujemy IBP?

Realizujemy usługę tworzenia profesjonalnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na terenie całej Polski bez kosztów dojazdu z tego powodu Zapraszamy do Kontaktu przygotujemy wycenę dla konkretnego budynku.

Proinspect Polska

Sposób realizacji IBP

 • Wysyłamy spis dokumentów jakie potrzebujemy i
 • Dokonujemy wizji lokalnej obiektu i
 • Tworzymy instrukcję i
 • Wysyłamy 3 kopie kurierem oraz pdf mailowo

Instrukcje wykonuje Inspektor ds. PPOŻ i Konserwator sprzętu ppoż z 15 letnim doświadczeniem.

Dla jakich obiektów tworzymy IBP?

Tworzymy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla każdego obiektu:

 • Magazynów wysokiego składowania;
 • Produkcji;
 • Szpitali;
 • Sklepów;
 • Budynków mieszkalnych;
 • Budynków usługowych;
 • Budynków biurowych;
 • Kościołów;
 • Przedszkoli;
 • Szkół;
 • Stacji paliw;
 • Pawilonów handlowych;

Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja zawiera plany obiektów, obejmujące ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

 • powierzchni, wysokości, liczby kondygnacji budynku oraz
 • odległości od obiektów sąsiadujących, (na potrzeby planowania akcji gaśniczej) oraz
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych, oraz
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego, oraz
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach, oraz
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako zagrożenie wybuchem, oraz
 • podziału obiektu na strefy pożarowe, oraz
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, oraz
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, oraz
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych, oraz
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych, oraz
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

W ramach usługi wykonujemy plany ewakuacji i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego do umieszczenia na drogach ewakuacyjnych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – podstawa prawna

§ 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Bezpieczeństwo pożarowe Rozumie się przez to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia wywołane zjawiskiem pożaru. Uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systemów zabezpieczeń oraz prowadzenia działań zapobiegawczych.
Gęstość obciążenia ogniowego – Energia cieplna, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych. Znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych. (przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażoną w metrach kwadratowych)
Stałe urządzenia gaśnicze – Rozumie się przez to urządzenia na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego. Ponieważ są wyposażone w układ przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru.
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym – Prace związane z użyciem otwartego ognia, Ponieważ w sposób szczególny zagrażają powstaniem pożaru bądź wybuchu w obiekcie.

Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Za wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego są odpowiedzialni właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. Każdy budynek ma wymagania dla obiektów i należy go chronić przed zagrożeniem pożarowym.

Plan ewakuacyjny po co?

Każdy dokument IBP musi posiadać na końcu jako załącznik szczegółowe plany ewakuacyjne. W rzeczywistości na tych planach znajduje się rzut danego obiektu z naniesionymi pomieszczeniami i drogami ewakuacyjnymi. Dodatkowo plan zawiera lokalizację wszystkich hydrantów i obiektów w sąsiedztwie oraz to tutaj znajdziemy lokalizację miejsca zbiórki osób ewakuowanych. Podsumowując to właśnie tam szukać powinieneś rozmieszczenia drzwi ewakuacyjnych i gaśnic w obiekcie.

Drzwi ewakuacyjne ?

Każdy obiekt musi posiadać odpowiednią ilość drzwi ewakuacyjnych. Bezpośrednio nad drzwiami musi wisieć odpowiedni piktogram drzwi ewakuacyjnych zgody z normą PN-EN ISO 7010:2012 W przeciwieństwie do gaśnic przy których piktogram może wywieszony przy gaśnicy na wysokości wzroku lub powyżej gaśnicy.

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Okresowej aktualizacji należy poddawać raz na 2 lata (raz na dwa lata) lub częściej – po takich zmianach budowlanych lub technicznych obiektu mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.
Podczas aktualizacji rozpoczynamy od analizy poprzedniego dokumentu IBP. Sprawdzamy aktualność przepisów oraz czy zawiera wszystkie pozycje wymienione w § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Kolejnym krokiem jest szczegółowa wizja lokalna obiektu podczas której sprawdzamy czy opis technologicznych i charakter prowadzonych prac nie uległ zmianie. Kontrolujemy rozmieszczenie sprzętu ppoż t.j. gaśnice, hydranty, drzwi ppoż, ropy, czujki, centrale przeciwpożarowe, klapy dymne, przepusty przeciwpożarowe i inne oraz dokładnie sprawdzamy wszystkie drogi ewakuacyjne oraz rozmieszczenie pomieszczeń. Ostatnim krokiem jest naniesienie ewentualnych zmian i ponowne oprawienie instrukcji 3 pełne komplety zawierające plany ewakuacyjne dostarczamy klientowi.
Aktualizacji może dokonać osoba która ukończyła szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa.

Grupy wysokości budynków

Jest to umowny, określony przepisami techniczno-budowlanymi, podział budynków ze względu na ich wysokość. w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych.
Mianowicie podział ten przedstawia się odpowiednio:

a) pierwszy to budynki niskie (N)
Do 12 m włącznie nad poziomem terenu. Mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,

b) drugi to budynki średniowysokie (SW)

Ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu. Mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie,

c) trzeci to budynki wysokie (W)

Ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu. Mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,

d) czwartym to budynki wysokościowe (WW)

Powyżej 55 m nad poziomem terenu.

Kategoria zagrożenia ludzi ZL

Jest to umowny, określony przepisami techniczno–budowlanymi, podział budynków. Między innymi z uwagi na ich przeznaczenie, sposób użytkowania w celu określenia wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Kategorię zagrożenia ludzi (ZL) charakteryzowane są budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Podział ten dotyczy powyższych grup budynków oraz ich części, stanowiących odrębne strefy pożarowe. Wyżej wymienione budynki zalicza się do jednej lub do więcej niż jednej spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

a) ZL I zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, ( a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się ), następnie

b) ZL II przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych, następnie

c) ZL III użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II, następnie

d) ZL IV mieszkalne, następnie

e) ZL V zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

Materiał niebezpieczny pożarowo

Rozumie się przez to następujące materiały niebezpieczne:

a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),

c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,

e) materiały wybuchowe i pirotechniczne,

f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,

g) materiały mające skłonności do samozapalenia.

Materiały łatwo zapalne

Materiały, których znormalizowane próbki w określonych warunkach, poddane działaniu płomienia lub źródła promieniowania cieplnego, zapalają się płomieniem. Podczas gdy po usunięciu tego źródła palą się nadal.

Materiały niepalne

Materiały, których znormalizowane próbki w określonych warunkach, poddane działaniu płomienia lub źródła promieniowania cieplnego,
nie zapalają się. Jednocześnie nie powodują wydzielania takiej ilości ciepła, które warunkuje podniesienie temperatury do określonej wartości.

Materiały trudno zapalne

Materiały, których znormalizowane próbki w określonych warunkach, poddane działaniu płomienia lub źródła promieniowania cieplnego zapalają się płomieniem. Jednak w rzeczywiści jedynie w zasięgu działania źródła ciepła i po usunięciu tego źródła albo po miejscowym wypaleniu, gasną.

Miejscowe zagrożenie

Rozumie się przez to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową. Jednocześnie stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. W rezultacie któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków.

Kto musi zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych i terenów ?

Każdy pracownik przyjmowany do pracy, bez względu na przyszłe zajmowane stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanych czynności, ma obowiązek zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Na czym polega ochrona przeciwpożarowa budynków ?

Ochrona przeciwpożarowa polega w rzeczywistości na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz2) zapewnianie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz na rzecz ochrony ludności oraz3) prowadzenie działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja ppoż a warunki ochrony przeciwpożarowej

Podczas użytkowania budynku musimy mieć na uwadze dostęp do sprzętu ppoż. Czyli w praktyce chodzi o uzyskanie możliwości natychmiastowego wykorzystania na potrzeby ugaszenia pożaru. Sprzęt ten, obowiązkowo musi być stale poddawany przeglądom technicznym i czynnością konserwacyjnym najmniej raz w roku. Ilość i rodzaj sprzętu musi być odpowiednio dobrany w zależności od rodzaju budynku. Do prowadzonego procesu technologicznego (produkcja), usług magazynowych i inwentarskich (magazynowanie) i odpowiednio rozlokowany w budynku lub jego części.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – kiedy jest wymagana?

 • Po pierwsze w sytuacji gdy w budynku lub strefie pożarowej gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem
 • Po drugie gdy kubatura brutto budynku lub strefy pożarowej przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich czyli budynku do utrzymania zwierząt gospodarskich)
 • Po trzecie gdy kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3
 • Po czwarte gdy powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2. Do obiektów tych zaliczane są np. otwarte składowiska odpadów.

Jeśli twój budynek lub obiekt spełnia choć jeden z powyższych aspektów – tak twój budynek musi posiadać IBP.

Gdzie powinna być przechowywana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcje trzeba składować w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych. § 6 ust. 9 Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r. nie wskazuje dokładnie co kryje się pod pojęciem miejsca dostępnego dla ekip ratowniczych. Przyjmuje się, że miejscem takim będzie pomieszczenie pracowników ochrony sprawujących całodobowy nadzór nad obiektem. Wymóg ten można także spełnić poprzez umieszczenie dokumentu w przeszklonej szafce znajdującej się przy wejściu do budynku. Szafki przeznaczone do tego celu można kupić w naszym sklepie.
Miejsce przechowywania instrukcji pojawiło się w najnowszym rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Wcześniejsze przepisy nie zawierały takiego zapisu. Związane jest to ze zwiększeniem praktycznej roli jaką ma spełniać instrukcja. Obowiązek zapewnienia łatwo dostępnego miejsca przechowywania wraz z rozbudowanymi kluczowymi informacjami dotyczącymi części graficznej, ma zapewnić szybki dostęp do najważniejszych informacji niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej.

Dlaczego warto powierzyć nam sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Od 2010 tworzymy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla różnych obiektów na terenie całego kraju. Nasza praktyczna wiedza i doświadczenie pomaga w stałej ochronie praktycznie 730 obiektów. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest jedną z naszych specjalizacji w rzeczywistości posiadamy realne doświadczenie w tworzeniu dokumentacji IBP dla praktyczne każdego rodzaju budynku i obiektu.

Zadania i obowiązki w zakresie IBP

Właściciel lub użytkownik obiektu ma obowiązek posiadać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego która w praktyce opisuje dokładnie poziomi bezpieczeństwa pożarowego obiektu. W praktyce by spełnić ten obowiązek, należy zlecić wykonanie tego dokumentu zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Do tego celu potrzeba jest odpowiednia osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie przy tworzeniu IBP. Taka jak nasi pracownicy.

Każdy najemca, a nawet firma prowadząca swoje prace na terenie klienta, mają obowiązek dostosowania się do tych zapisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób i obiektów. Dotyczy to zarówno zapoznania się z treścią IBP jak i również praktyczną ochronę swoich prac i obiektu.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego To jak z tymi instrukcjami w praktyce jest…

Instrukcja jest wymogiem prawnym, jednak czasami z powodu zaniedbania lub chęci oszczędności właściciel obiektu nie zleca jej stworzenia a potem aktualizacji. Brak ważnej (aktualnej) IBP jest częstym powodem odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku pożaru. A jeśli w pożarze zginął człowiek, właściciel automatycznie jest pociągnięty do odpowiedzialności.

Dokument ten zawiera kluczowe informacje takie jak:

 • sposoby poddawania przeglądom technicznym sprzętu ppoż. oraz
 • obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz
 • zasady ochrony ochrony przeciwpożarowej dla osób będących użytkownikami obiektu oraz
 • bezpieczne sposoby użytkowania obiektu wynikające z przeznaczenia oraz
 • warunki techniczne obiektu oraz
 • spis instalacji i sposoby poddawania ich przeglądom technicznym oraz
 • szczegółowe plany obiektów i terenów oraz
 • informacje szkoleniowe dla zatrudnionych pracowników oraz
 • zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne z uwzględnieniem jakie prace są przewidywane w jakich obiektach lub ich częściach oraz
 • gotowe instrukcje mogące zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania oraz
 • sposoby użytkowania obiektu lub procesu technologicznego oraz
 • organizacji i prowadzenia działań zmniejszające zagrożenie powstania pożaru,

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (tak jak przedstawiono w Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

Wysokość kar finansowych

Jeżeli inspektor podczas kontroli stwierdzi, że dany obiekt nie posiada dokumentacji PPOŻ, kara finansowa może wynieść do 50 000 zł. Istotne jest, jednak ustalenie pełnych strat finansowych które spowodował pożar. W przypadku pożaru spowodowanego przez złe zabezpieczenie ppoż, w konsekwencji ubezpieczalnia na pewno odmówi wypłaty odszkodowania.

Pracujemy dla Ciebie

Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji bhp oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.

Usługi podobne do IBP

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

(DZPW) to najważniejszy dokument, jaki powinien posiadać pracodawca, na terenie firmy, której występuje zagrożenie wybuchowe.

Kontrola PPOŻ w firmie

Upewnij się, czy Twój obiekt spełnia normy bezpieczeństwa i w przypadku zagrożenia można w nim przeprowadzić sprawną akcję ewakuacyjną.

Szkolenie przeciwpożarowe

Wykonujemy profesjonalne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej nazywane również szkoleniem ppoż.

Przegląd sprzętu ppoż

Dokonujemy od 15 lat przeglądu sprzętu ppoż. Gaśnice, Hydranty, Drzwi,

Na zakończenie powyższych szczegółowych informacji podsumowując:

Z pewnością trafiłeś na tą stronę bo jesteś odpowiedzialny za obiekt lub budynek. Powyższe informacje są godne uwagi i jeszcze bardziej uświadomiłeś sobie że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego bo obowiązek który nie możesz pominąć, w przeciwnym wypadku wiele ryzykujesz. Przede wszystkim możesz stracić swoje mienie w pożarze z powodu niewystarczającej ochrony. Niewątpliwie ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, bezsprzecznie powołując się na obowiązki prawa których nie zrealizowałeś. Na pewno masz jeszcze wiele pytań, dlatego zachęcamy do kontaktu. Bez wątpienia w miłej atmosferze wyjaśnimy wszystkie wątpliwości i przedstawimy swoją cenę w szczegółowej ofercie.

Podsumowując, jesteśmy by Ci pomóc.

Kontakt:  tel: 500-047-900 mail: bok@proinspect.pl