Co musi zawierać Plan ewakuacyjny budynku? – plan ewakuacji budynku definicja

plan ewakuacyjny

Plan ewakuacji budynku to dokument, który przedstawia procedury i ścieżki ewakuacji z budynku w przypadku zagrożenia, takiego jak pożar, atak terrorystyczny, wybuch itp. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku, pomagając im szybko i skutecznie opuścić zagrożone miejsce.

Plan ewakuacyjny budynku powinien zawierać:

 1. Schematyczny rysunek budynku: Zaznaczenie dróg ewakuacyjnych, wyjść ewakuacyjnych, miejsc zgromadzenia oraz lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych (np. gaśnic).
 2. Lokalizacja i rodzaj zagrożeń: Wskazanie miejsc, w których mogą wystąpić potencjalne zagrożenia, takie jak pomieszczenia z materiałami łatwopalnymi.
 3. Instrukcje postępowania: Krok po kroku wyjaśnienie, co robić w przypadku zagrożenia – od zauważenia niebezpieczeństwa, poprzez powiadamianie odpowiednich służb, aż po ewakuację z budynku.
 4. Miejsca zgromadzenia: Wskazanie bezpiecznych miejsc, w których osoby ewakuujące się powinny się zgromadzić po opuszczeniu budynku.
 5. Kontakt do służb ratunkowych: Numer telefonu do straży pożarnej, policji i innych odpowiednich służb.
 6. Instrukcje dla osób niepełnosprawnych: Wytyczne dotyczące pomocy osobom z ograniczoną mobilnością lub innymi niepełnosprawnościami.
 7. Przegląd i aktualizacja: Plan ewakuacji powinien być regularnie przeglądany i aktualizowany, aby uwzględniał wszelkie zmiany w budynku lub procedurach ewakuacyjnych.

Ważne jest, aby plan ewakuacji był łatwo dostępny dla wszystkich osób przebywających w budynku, a także regularnie przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne, aby upewnić się, że wszyscy wiedzą, jak postępować w sytuacji zagrożenia.

Plan ewakuacji budynku – dla jakich obiektów jest obowiązkowy?

W Polsce plan ewakuacji jest obowiązkowy dla wielu obiektów, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Oto niektóre z obiektów, dla których wymagany jest plan ewakuacji:

 1. Budynki użyteczności publicznej: to takie, które są przeznaczone do korzystania przez większą liczbę osób, np. szkoły, przedszkola, uniwersytety, placówki kulturalne, kina, teatry, dworce, lotniska, stadiony, sale konferencyjne, biblioteki itp.
 2. Budynki wielorodzinne: zwłaszcza te o większej liczbie kondygnacji, gdzie ewakuacja mieszkańców może być bardziej skomplikowana.
 3. Obiekty handlowe i usługowe: centra handlowe, supermarkety, sklepy, hotele, restauracje, bary.
 4. Zakłady opieki zdrowotnej: szpitale, przychodnie, domy opieki, sanatoria.
 5. Obiekty przemysłowe: zakłady produkcyjne, magazyny, zwłaszcza te przechowujące materiały łatwopalne, wybuchowe czy inne niebezpieczne substancje.
 6. Budynki biurowe: zwłaszcza te o większej powierzchni i liczbie pracowników.
 7. Budynki parkingowe: zwłaszcza te wielopoziomowe czy podziemne.
 8. Obiekty sportowe i rekreacyjne: hale sportowe, baseny, siłownie, kluby fitness.
 9. Miejsca kultu: kościoły, kaplice, synagogi itp.
 10. Obiekty noclegowe: pensjonaty, hotele, hostele, ośrodki wypoczynkowe.

Warto dodać, że obowiązek posiadania planu ewakuacji może dotyczyć również innych obiektów, jeśli stanowią one zwiększone ryzyko dla bezpieczeństwa ludzi, np. ze względu na specyfikę prowadzonej działalności czy przechowywane materiały. W przypadku wątpliwości co do obowiązku posiadania planu ewakuacji dla konkretnego obiektu w Polsce, warto skonsultować się z odpowiednimi służbami, np. Państwową Strażą Pożarną czy inspektorem ds. PPOŻ Marek Złoto tel. 500047900 mail: bok@proinspect.pl

Plan obiektu w formie graficznej jako załącznik instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Planowanie i opracowywanie obiektu jako załącznik do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest istotnym elementem zarządzania bezpieczeństwem. Oto kilka kroków i elementów, które można uwzględnić:

Analiza Obiektu:

Zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych źródeł zagrożeń pożarowych w obiekcie.
Ocena materiałów łatwopalnych i innych zagrożeń pożarowych.
Zrozumienie przepływu ludzi i towarów w obiekcie.


Oznaczenie Dróg Ewakuacyjnych i Wyjść ewakuacyjnych:

Oznaczenie wszystkich dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych w sposób czytelny jasny i widoczny.
Upewnienie się, że drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód.

Warunki ewakuacji z danego budynku muszą być zgodne z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.


Lokalizacja i Oznaczenie Sprzętu Gaśniczego:

Usytuowania urządzeń przeciwpożarowych tj. gaśnic, hydrantów, czujników dymu, i innych systemów przeciwpożarowych w strategicznych miejscach.
Oznaczenie lokalizacji sprzętu gaśniczego na planie obiektu.


Zaznaczenie Stref Bezpieczeństwa:

Określenie i oznaczenie stref bezpiecznych, gdzie ludzie mogą się schronić w przypadku pożaru.

Beton ewakuacji w razie zagrożenia ludzi np. w publicznych i niepublicznych szkołach

Wskazanie lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem


Szczegółowy Rysunek Obiektu:

Opracowanie dokładnego rysunku obiektu z zaznaczeniem wszystkich ważnych elementów związanych z bezpieczeństwem pożarowym.
Umieszczenie tego rysunku jako załącznika w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.


Komunikacja i Szkolenie:

Upewnienie się, że wszystkie osoby pracujące lub przebywające w obiekcie są świadome procedur bezpieczeństwa pożarowego, lokalizacji sprzętu gaśniczego i dróg ewakuacyjnych.


Przegląd i Aktualizacja:

Zapewnij regularny przegląd i aktualizacje planu obiektu oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Tylko w tej sposób będziesz miał pewność że plany ewakuacyjne będą aktualne.

W opracowywaniu planu obiektu jako załącznika do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego warto skonsultować się z ekspertami ds. bezpieczeństwa pożarowego. Masz wtedy pewność że plan ewakuacyjny jesy wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami krajowymi. Tworzenie planu ewakuacyjnego musi odbyć się zgodnie z Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów