Szkolenie okresowe BHP dla pracowników

Celem szkolenia okresowe BHP jest aktualizacja i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP. Dodatkowo zapoznanie kursantów z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi na jego stanowisku pracy. Każdy pracownika, bez względu na zajmowane stanowisko jest przyporządkowany do jednej z sześciu grup stanowiskowych.

 • Po pierwsze – pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie oraz brygadziści;
 • Po drugie – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na przykład sprzedawcy, kucharze, osoby produkcyjne;
 • Po trzecie – inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i urządzeń, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 • Po czwarte – członkowie służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zdania tej służby na przykład: technik, inspektor, specjalista oraz główny specjalista ds. bhp;
 • Po piąte – inni nie wymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe. Również uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP na przykład nauczyciele, lekarze;
 • Po szóste – pracownicy administracyjno-biurowi.

Zapraszamy do Kontaktu tel. 500047900 napisz bok@proinspect.pl

Kto ustala częstotliwość kursów

Pracodawca ustala, wspólnie z pracownikami lub ich przedstawicielami częstotliwość szkoleń. Jednocześnie jednak nie rzadziej niż:

 • administracyjno-biurowi powtarzają szkolenie raz na 6 lat.
 • inżynieryjno-techniczni raz na 5 lat.
 • Kadra robotnicza- raz na 3 lata, chyba, że wykonują prace szczególnie niebezpieczne, wtedy muszą je powtarzać co roku.
 • Pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w temacie bezpieczeństwa i higieny pracy – powtarzają raz na 5 lat.
 • zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych – raz na 5 lat.
 • służby BHP – raz na 5 lat.

Szkolenia okresowe BHP co pracownik wiedzieć powinien

Cały kurs musi odbyć się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Obowiązkiem pracownika jest uczestniczyć w tym szkoleniu. Pracodawca ma obowiązek odsunąć od pracy osobę która nie ma ważnego certyfikatu. W ten sam sposób należy postąpić w przypadku braku zdanego egzaminu. Kurs przebiega według ramowego programu szkolenia okresowego.

Kto może przeprowadzać szkolenie bhp

Przede wszystkim pracodawca, który sam wykonuje takie zadania. Następnie pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu. (musi jednak sam posiadać aktualny certyfikat BHP) W końcu może to być osoba z poza zakładu racy która posiada takie umiejętności i wiedzę.

Zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego należy przeprowadzić w pełnym zakresie.

Pierwsze szkolenie okresowe w zakresie bhp

Ustawodawca ustalił częstotliwość pierwszego szkolenia okresowego bhp. W praktyce:

Kto Do kiedy
administracyjno-biurowi do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.
inżynieryjno-techniczni do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.
Kadra robotnicza do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.
służby BHP do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy

Ze szkolenia okresowego, o którym mowa w ust. 4, może być zwolniona osoba, która:
1)
przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;
2)
odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp dla pracowników zatrudnionych – egzamin

Każdy kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojone przez uczestnika wiedzy objętej programem. Poza tym równie ważne jest potwierdzenie przyswojenia umiejętności wykonywania i organizowania swojej pracy. Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Na koniec wystawiane jest świadectwo które stanowi potwierdzenie ukończenia kursu wraz ze zdaniem egzaminu. Odpis certyfikatu jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Zachęcamy do pogrania gotowych dokumentów stanowiących załącznik do rozporządzenia:

 • certyfikat ukończenia pdf i doc
 • dziennik lekcyjny pdf i doc
 • wykaz uczestników pdf i doc
 • dziennik zajęć pdf i doc
 • protokół z przebiegu egzaminu pdf i doc
 • rejestr wydanych certyfikatów pdf i doc

Szkolenie okresowe bhp

Forma i terminy Szkolenia okresowe BHP

§  15.  [Forma i terminy przeprowadzania szkolenia okresowego; zwolnienie ze szkolenia okresowego]
1.  Szkolenie okresowe pracowników robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.
2.  Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-6 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.
3. Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.
4. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-6 – w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Czasokresy i formy szkolenia

Stanowisko Częstotliwość odbywania szkolenia okresowego Forma szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników Raz na rok Instruktaż na stanowisku pracy + wykład
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych Raz na 3 lata Instruktaż na stanowisku pracy + wykład
Pracownicy i inne osoby kierujące pracownikami, szczególnie kierownicy, mistrzowie i brygadziści Raz na 5 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
Pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci, konstruktorzy maszyn i pozostałych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji Raz na 5 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
Pracownicy służb bhp oraz pozostałe osoby wykonujące zadnia tej służby Raz na 5 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością Raz na 5 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
Pracownicy administracyjno-biurowi, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystycy publicznej znajduje się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka i inni, których nie wymieniono Raz na 6 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

Poznaj szczegóły szkoleń okresowych dla poszczególnych grup

szkolenie okresowe

Najczęstsze pytania FAQ: Szkolenia okresowe BHP

Okresowe BHP a umowa zlecenie?

Choć przepisy nie nakładają jasno wymogu przeprowadzania badań oraz szkoleń BHP dla zleceniobiorców, to kluczowy jest tu charakter wykonanych czynności. Jeśli zleceniobiorca wykonuje czynności, które w znacznym stopniu narażają go na wypadkowość. Dodatkowo na stanowisku pracy zleceniobiorcy istnieje wiele czynników szkodliwych, należy badania i szkolenie BHP wykonać. Informację o szkoleniu i badaniach najlepiej zawrzeć w samej umowie, aby zabezpieczyć przede wszystkim zleceniodawcę, ponieważ to on w razie wypadku ponosi odpowiedzialność za to zdarzenie.

Szkolenie BHP a RODO?

Przepisy prawa pracy nie przewidują aktualnie żadnych szczególnych regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych pracowników w związku ze szkoleniami. Należy więc sięgnąć do przepisów RODO.

Szkolenie BHP a przerwa w zatrudnieniu?

Po ustaniu stosunku pracy z danym pracodawcą zerowane są również wszelkie certyfikaty bhp. W konsekwencji należy ponownie przeprowadzić szkolenie wstępne a kolejno okresowe w dziedzinie bhp.

Ile kosztuje szkolenie BHP?

Cena jest uzależniona przede wszystkim od formy na przykład seminarium lub samokształcenia kierowanego. Ceny zaczynają się od 50 zł od osoby. Nasz program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkoleń szczegółowych. Jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Szkolenie BHP a firma jednoosobowa?

Jednoosobowych działalności gospodarczych, w których nie ma zatrudnionych pracowników, nie obowiązują wymogi BHP. Właściciel takiej firmy nie jest zobowiązany do przeprowadzania ocen ryzyka zawodowego związanego z prowadzoną działalnością, robienia okresowych badań lekarskich, sporządzania instrukcji stanowiskowych

Szkolenie BHP na stażu

Tak szkolenie okresowe wymagane jest dla każdego stażysty. Szkolenie wstępne bhp należy przeprowadzać w pierwszym dniu pracy. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do roku od podpisania umowy stażu. Traktuje się ich tak samo jak nowych pracowników.

Kiedy należy przyśpieszyć termin kursu okresowego?

W każdej sytuacji w której zmienią się warunki pracy i zagrożenia w miejscu pracy. Na przykład zmiana maszyn i innych urządzeń technicznych. Zmiana zasad bhp. Zmiana organizacji pracy. W tych wszystkich przypadkach należy przeprowadzać szkolenia okresowe.

Szkolenie BHP młodocianych

Młodociany jest traktowany tak samo jak osoby zatrudnione. Obowiązuje go zakres wiedzy wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy lub już istniejącym.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

Na zakończenie: godne uwagi podsumowanie najważniejszych informacji

Z pewnością każda osoba rozpoczynająca karierę w firmie musi ukończyć kursy bhp. W formie stacjonarnej lub kursu bhp online. Wtedy uzyskuje wiedze między innymi o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy. Na dodatek za brak spełnienia tego obowiązku są przewidziane surowe kary. W końcowej analizie brak szkolenia dla pracowników bez wątpienia się nie opłaca. Dodatkowo pamiętać należy że karty szkolenia wstępnego muszą być umieszczone w atakach osobowych w ten sam sposób co zaświadczenia okresowe. Ważność takiego szkolenia jest uzależniona od grupy i ilości zagrożeń. Dla przykładu dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza jest to co 2 lata. W przeciwieństwie do pracowników służby bezpieczeństwa i higieny których – co 5 lat.

Bezsprzecznie należy zadbać o odpowiednią treść merytoryczną przekazywanych informacji ponieważ stan bhp zależy od ludzi. Na pewno instrukcje i procedury BHP pomagają, jednak jeśli nie będzie skutecznej formy przekazywania informacji, wypadki będą się zdarzać. W końcu na tym każdemu z nas zależy, na ograniczeniu zagrożenia do minimum. Reasumując jesteśmy profesjonalną i skuteczną firmą. Szkolenia okresowe bhp to przede wszystkim nasza codzienność.

Zapraszamy do Kontaktu tel. 500047900 napisz bok@proinspect.pl