Wypadki przy pracy

W związku z wykonywaniem przez pracownika czynności służbowych może dojść do wypadku. W konsekwencji Wypadek przy pracy jest jednym z głównych powodów z jakich w każdej w firmie trzeba stale monitorować stan BHP. 

Definicja wypadek przy pracy

Za wypadki przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące, uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.)

wypadek przy pracy

Zapraszamy do Kontaktu 
tel. 500047900 
napisz bok@proinspect.pl

Związek z pracą 

Związek z pracą zachodzi wówczas, gdy istotną przyczyną wypadku jest pełnienie przez pracownika obowiązków wynikających ze stosunku pracy bądź związanych z nim. Okoliczność, że wypadek zdarzył się w czasie przeznaczonym 
na pracę (związek czasowy) i w miejscu pracy (związek miejscowy) stwarza domniemanie związku przyczynowego z pracą (chyba że zachodzą okoliczności wykluczające istnienie takiego związku). Związek przyczynowy miedzy wypadkiem a pracą zachodzi wówczas, gdy jedno zdarzenie jest skutkiem drugiego. 
Dla oceny zaś, czy ten związek istnieje, bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy ma on charakter bezpośredni czy pośredni. 
W szczególności związek z pracą zachodzi: 
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych. Na przykład obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia. Na przykład czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy. 

Nagłość zdarzenia 

Kryterium nagłości przesądza o tym, czy dane zdarzenie zakwalifikuje się jako wypadek przy pracy czy też jako chorobę zawodową. Ustalono wykładnię w orzecznictwie sądowym, Że zdarzenie nagle zachodzi wtedy, gdy nie trwa dłużej niż wynosi czas jednej zmiany roboczej. Nie należy jednak w praktyce tej granicy czasowej traktować jako sztywnej (np. praca w godzinach nadliczbowych), a ocena nagłości powinna być dokonana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności danego wypadku.

Uraz 

Nastąpiło rozszerzenie definicji wypadku przy pracy o pojęcie „urazu” — uszkodzenia tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. Bez urazu nie można uznać za wypadek przy pracy zdarzenia. W takich sytuacji mówimy o near miss czyli zdarzenie potencjalnie wypadkowe.

Rodzaje wypadków przy pracy 

 • śmiertelny wypadek przy pracy — uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku, 
 • ciężki wypadek przy pracy — uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność: do pracy w zawodzie albo trwale, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała,
 • wypadek zbiorowy — uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 

Pracodawca i Pracownik – jakie obowiązki?

Pracodawca powołując zespół powypadkowy powinien wiedzieć, że w skład zespołu powypadkowego wchodzą:
• pracownik służby bhp (Proinspect)
• przedstawiciel pracowników
Zespół powypadkowy od daty zgłoszenia wypadku ma 14 dni na stworzenie pełnej dokumentacji. W mniejszych zakładach pracy, w których pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład tego zespołu wchodzi:
• specjalista ds. BHP (Proinspect)
• przedstawiciel pracowników

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie swojego przełożonego. 

Co w związku z wypadkiem przy pracy należy zrobić?

 • zabezpieczyć miejsce wypadku
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi
 • niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy
 • powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku
 • podjąć odpowiednie działania, które mają na celu zapobiegać podobnym wypadkom
 • sporządzić właściwą dokumentację powypadkową

Rejestracja wypadek przy pracy 

Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. 
Rejestr ten zawiera: 

 • imię i poszkodowanego.
 • miejsce i datę wypadku. 
 • informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, 
 • datę sporządzenia protokołu powypadkowego. 
 • stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, 
 • datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, 
 • liczbę dni niezdolności do pracy, 
 • inne informacje, niebędące danymi Osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego. 

Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy 

Niektóre wypadki są traktowane na równi z wypadkami przy pracy, chociaż związek z pracą jest dalszy, a niekiedy tylko pochodny. Traktowanie tych wypadków na równi z wypadkami przy pracy wynika przede wszystkim ze społecznego 
podejścia ustawodawcy. Należy pamiętać, że w tym przypadku związek wypadku z pracą może zachodzić wtedy, gdy dotyczy osób będących pracownikami zakładu. 

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagle zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. 
Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: 

 • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, 
 • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych, 
 • zwykłego spożywania posiłków, 
 • odbywania nauki lub studiów. 

Choroby zawodowe

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. 

Statystyczna karta wypadku przy pracy 

Na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego albo na podstawie karty Wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub Wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy , pracodawca jest zobowiązany sporządzić statystyczną kartę wypadku przy pracy. 

Z chwilą otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym Pracodawca ma obowiązek:

• zabezpieczyć miejsce wypadku
• zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi
• niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy
• powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku
• podjąć odpowiednie działania, które mają na celu zapobiegać podobnym wypadkom
• sporządzić właściwą dokumentację powypadkową

Wypadki i zespół powypadkowy

Pracodawca powołując zespół powypadkowy powinien wiedzieć, że w skład zespołu powypadkowego wchodzą:
• pracownik służby bhp (Proinspect)
• przedstawiciel pracowników
Zespół powypadkowy od daty zgłoszenia wypadku ma 14 dni na stworzenie pełnej dokumentacji. W mniejszych zakładach pracy, w których pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład tego zespołu wchodzi:
• specjalista ds. BHP (Proinspect)
• przedstawiciel pracowników

01

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002r., Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870).

02

Wysokość kar finansowych

Pracodawca, który umyślnie nie dopełnił obowiązku sporządzenia dokumentacji powypadkowej popełnia przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową zagrożone karą grzywny do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności. W przypadku nieumyślnego niedopełnienia powyższego obowiązku pracodawca podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30.000 zł.

03

Pracujemy dla Ciebie

Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji bhp oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.