Szkolenie bhp wstępne – pracodawca wysyła pracownika na szkolenie wstępne – karta szkolenia wstępnego bhp

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeprowadzenie Szkolenia wstępne BHP tak też okresowych w zakresie bhp. Bez odbycia pierwszego kursu nie może zostać dopuszczony pracownik do pracy. Dlatego potwierdzenie tego kursu należy umieścić bezwzględnie w aktach osobowych pracownika.

Zapewniamy bardzo atrakcyjne szkolenia wstępne bhp. Gwarantujemy Ci m.in.

  • po pierwsze, przystępne ceny,
  • po drugie, krótkie terminy realizacji usług w czasie pracy firmy,
  • po trzecie, stosowanie profesjonalnych narzędzi,
  • po czwarte, przygotowanie kursu specjalnie dla Ciebie.

szkolenia wstępne bhp

Ważnym aspektem jest także fakt że nasze kursy przeprowadzane są przez kompetentne osoby. Miedzianymi codziennie analizujemy przepisy by szkolenia były aktualne. Bez wątpienia jesteśmy bardzo elastyczni w realizacji kursu. Świadczy o tym fakt iż realizujemy zajęcia zarówno u nas w biurze jak i u ciebie z firmie oraz zdalnie on-line. W przeciwieństwie do konkurencji – Kurs w sobotę? na 3 zmianie? po angielsku? Nie ma problemu.

Zapraszamy do Kontaktu tel. 500047900 napisz bok@proinspect.pl

Przed rozpoczęciem pracy, każdy pracownik musi odbyć szkolenie wstępne bhp dlatego nigdy o tym nie zapomnij. Z pewnością kurs to musi rozpocząć się pierwszego dnia pracy. Godne uwagi jest jednak jego jakości. Same zajęcia składają się z dwóch części pierwszej instruktażu ogólnego oraz części drugiej instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia wstępne BHP – instruktaż ogólny (pracownika szkoli służba BHP)

Pierwszą część przeprowadza specjalista ds. BHP lub pracodawca pełniący funkcję działu bhp. W rzeczywistości Osoba szkoląca musi zapoznać pracowników z dokumentami działu bhp przed dopuszczeniem do pracy. W ich skład wchodzą:

Jeśli ich niema, należy je stworzyć i wdrożyć przed zatrudnieniem pracownika. Czas trwania tej części to 3x45min czyli 3 godziny lekcyjne.

Ramowy program instruktażu ogólnego (1 część kursu)

Temat 
1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.
3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
4 Zasady poruszania się na terenie Przedsiębiorstwa
5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w Przedsiębiorstwie i podstawowe środki zapobiegawcze
6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
w tym w odniesieniu do stanowiska
8 Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika – zbieranie i segregacja odpadów niebezpiecznych oraz innych
9 Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Razem: minimum 3 godziny lekcyjne

Szkolenia wstępne BHP – Instruktaż stanowiskowy (pracownika szkoli pracodawca lub kierownik)

Drugą część przeprowadza na przykład bezpośredni przełożony, kierownik działu lub pracodawca. Czyli osoba posiadająca praktyczną wiedzę na danym stanowisku. W tej części pracownik zostanie przygotowany do wykonywania powierzonej pracy. W rzeczywistości osoba szkoląca musi posiłkować się swoim doświadczeniem, zdobytą wiedzą. Czas trwania tej części to 8x45min czyli 8 godziny lekcyjne.

Ramowy program instruktażu stanowiskowego (2 część kursu)

Temat
1 Przygotowanie pracownika do wykonania określonej pracy, w tym w szczególności:
a)      omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
– elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne itp.),
– elementów  stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, surowce i produkty ),
–  przebiegu procesu pracy na stanowisku w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy,
 – stosowania substancji i preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
– obowiązków w zakresie posiadania kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatu niebezpiecznego wraz z zapoznaniem z kartą
b)      omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami,
a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonania określonego zadania
2 Pokaz przez instruktora sposobu wykonania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne
3 Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora
4 Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora
5 Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika
Razem: minimum 8 godzin lekcyjnych

NAJCZĘSTSZE PYTANIA:

Ile pierwszy kurs jest ważny?

W przeciwieństwie do kursów okresowych, każde wstępne jest ważne rok od dnia wykonania. Bez wątpienia istotne jest jednak by przekazać wiedzę każdej osobie która wykonuje prace. Nawet jeśli jest to uczeń, stażysta czy osoba na umowie zlecenie.

Kiedy wykonać pierwsze szkolenie okresowe bhp ?

Bezwzględnie szkolenie okresowe należy wykonać do roku do realizacji wstępnego. W rzeczywistości jednak warto nie zwlekać z realizacją kolejnego kursu. Wyjątkiem jednak jest tu kierownik, jego musimy przeszkolić do 6 miesięcy od pierwszego szkolenia bhp.

Kto może organizować szkolenie ?

Na przykład pracownik służby bhp, osoba pełniąca zadania tej służby u danego pracodawcy. Dodatkowo szkolenie pracownika może przeprowadzić również pracodawca o ile posiada szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Czy wolno dopuścić pracownika do pracy bez szkolenia bhp?

Tak jak pisaliśmy powyżej. Nie. Jest to niezgodne z prawem. W praktyce ryzykujemy życiem i zdrowiem tej osoby. Szkolenie bhp wstępne i okresowe ma na celu przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem do wypadku. Odpowiednio o uciążliwych lub niebezpiecznych sytuacjach które mogą narazić pracownika. Stąd bhp musi się odbyć zgodnie z programem szkolenia bhp.

Czy wszyscy pracownicy muszą przejść pierwszy kurs bhp nawet sekretarka?

Z pewnością Tak. Szkolenia są podzielone na 6 grup dopasowanych do pracowników zatrudnionych na stanowiskach w firmie. Służby bezpieczeństwa i higieny pracy stale analizują każde stanowisko. W konsekwencji ulega zmianie treść między innymi instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Dodatkowo rozporządzenie w sprawie szkoleń  nakłada obowiązek stworzenia szczegółowego programu. Szkolenia bhp odbywają się cyklicznie jednak jeśli doszło do znaczących zmian należy  zorganizować szkolenie bhp wcześniej.

Kiedy odbywa się kurs ?

Bezwzględnie wszystkie kursy BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Odbycie szkolenia z tego zakresu jest obowiązkiem pracownika ponieważ świadczy prace w danej firmie. W konsekwencji szkolenie musi odbyć w godzinach pracy lub jeśli jest zorganizowane w innym terminie, pracodawca musi wypłacić nam wynagrodzenie dodatkowe. W rzeczywistości należy najpierw podpisać umowę z pracownikiem a następnie przeszkolić pracownika przed dopuszczeniem do pracy.

Jaki jest czas trwania szkolenia?

Czas tego szkolenia trwa nie krócej niż dwie godziny lekcyjne (instruktaż ogólny) oraz 8 godzin lekcyjnych (instruktaż stanowiskowy) W praktyce jednak czas ten jest dość płynny. Szkolenia wstępne bhp na przykład dla młodocianych są dłuższe. Przekazanie informacji bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w materiałach szkoleniowych musi być skuteczne. Z pewnością praktyczna część szkolenia wstępnego jest bardzo ważna.

Karta szkolenia wstępnego BHP

Jest to dokument który wynika wprost z przepisów.  Dodatkowo jego wygląd narzuca załącznik do rozporządzenia.

Zachęcamy do pobrania karty pdf lub word

Podobna oferta:

Szkolenie okresowe Szkolenie On-line BHP Pierwsza pomoc Szkolenie przeciwpożarowe Outsourcing szkoleń
szkolenia-bhp-wstepne szkolenia-bhp-wstepne

Na zakończenie: godne uwagi podsumowanie najważniejszych informacji

Szkolenie bhp wstępne podobnie do szkolenia okresowego bhp dla pracowników na stanowiskach jest bez wątpienia bardzo ważne. Szkolenie wstępne powinno odbyć się w godzinach pracy a dokument potwierdzający odbycie szkolenia musi zostać umieszczony w aktach osobowych. Bezsprzecznie wszystkie osoby bez wyjątków muszą przejść szkolenie wstępne bhp. Nasza firma realizuje wstępne szkolenia bhp pracowników na stanowiskach robotniczych i wszystkich pozostałych. Zadania służby bhp realizujemy profesjonalnie i w dogodnych terminach. Nasz pracownik służby bezpieczeństwa i higieny realizuje odpowiednie szkolenia stacjonarnie i online.

Zapraszamy do Kontaktu tel. 500047900 napisz bok@proinspect.pl

Podstawa prawna

Te zagadnienie opasuje konkretnie przede wszystkim rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

Obowiązki

Z pewnością, bez wyjątków każdy pracownik musi zostać przeszkolony:

  • bezsprzecznie nowo zatrudniony pracownik
  • także student odbywający u pracodawcy praktykę
  • również uczniowie szkół zawodowych  w celu praktycznej nauki zawodu

Wysokość kar finansowych

Aby zilustrować kary zgodnie z art. 283. § 1. Każda osoba, która jest odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy lub także kieruje pracownikami oraz innymi osobami fizycznymi i nie przestrzega przepisów oraz zasad może zostać ukarana grzywną wynoszącą od 1 000 zł do 30 000 zł.