Kontrola BHP czyli kontrola warunków pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Przeprowadzenie kontrola BHP maja na celu zweryfikowanie czy w kontrolowanym przedsiębiorstwie są spełnione przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzamy również stałe kontrole mające na celu cykliczne sprawdzanie, przestrzegania przez pracowników wymogów oraz przepisów BHP. Dodatkowo dokonujemy kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów w rzeczywiści stanu faktycznego. 

Kontrole BHP w całej Polsce
Zapewniamy profesjonalne kontrole na terenie całej Polski.
Szczegółowy raport
dodatkowo przedstawiamy szczegółowy raport zawierający opis stanu BHP.
Zapewniamy przeprowadzanie okresowych kontroli BHP
a także przeglądów wyrywkowych dostosowany do potrzeb i oczekiwań klientów.
Wskazujemy zalecenia pokontrolne
których wprowadzenie jest niezbędne w celu poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy.
kontrola bhp

Zapraszamy do Kontaktu 


tel. 500047900 


napisz bok@proinspect.pl

Kontrola warunków pracy czyli co sprawdzamy – zakres kontroli:

 • regulamin zakładu pracy w tym przestrzegania przepisów i zasad m.in kobiet w ciąży, form zatrudnienia, osób spoza zakładu pracy, pracę zmianową i przepisów prawa pracy
 • realizację wstępnych oraz okresowych szkoleń BHP pracowników
 • poprawność wystawianych skierowań na badania lekarskie oraz aktualność badań
 • realizację oraz poprawność wykonania Oceny Ryzyka Zawodowego, a także oświadczenia o zapoznaniu się z nimi pracowników na umowie o pracy oraz innej podstawie niż stosunek pracy. 
 • przepisów i zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą
 • obiekty i pomieszczenia, pod kątem spełnienia wymagań określonych w przepisach prawa
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy
 • stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • stanowisk pracy i procesy pracy w tym: wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, pomiarów czynników szkodliwych, instrukcje BHP
 • maszyny i urządzenia techniczne (czy posiadają certyfikat CE lub są dostosowane do minimalnych wymagań)
 • sposób składowania i magazynowania materiałów
 • organizację komunikacji wewnątrzzakładowej: drogi i przejścia komunikacyjne, środki transportu, ręczne prace transportowe.
 • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzonych przez służbę bhp 
 • zgodność przepisów i zasad bezpieczeństwa z wymogami państwowej inspekcji pracy

Konkludując zaufaj specjaliście spoza zakładu pracy, Twój pracownik służby bhp może nie zwracać uwagi na niektóre niezgodności.

Kontrola BHP czy Audyt BHP ?

Często pytacie nas, czym różni się Kontrola od Audytu. W sumie najprościej możemy wskazać, że firmy zewnętrzne charakteryzujące się niezależnością przeprowadzają audyt BHP, a kontrola BHP jest przeprowadzana wewnątrz firmy. 

Jednak w sytuacji gdy nasza firma świadczy dla Państwa kompleksowe usługi bhp, czyli stanowimy wewnętrzną służbę bhp, już nie jest tak klarownie. W tym przypadku w ramach umowy wykonujemy kontrole bhp, jednak na Państwa prośbę może dokonać niezależny Audyt tematyczny na przykład Audyt ppoż. 

Kontrola BHP przez PIP

Inspektor skupi się na kontroli pracowników. Również osób fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Dodatkowo podmiot kontrolowany ma obowiązek zapewnić inspektorowi pracy warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. W szczególności niezwłocznie przedstawić żądane dokumenty i materiały.

A czy czy Twoja firma jest gotowa do kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa?

Zapraszamy do Kontaktu tel. 500047900 napisz bok@proinspect.pl

Jak często i przez kogo powinny być przeprowadzane kontrole BHP?

Zgodnie z przepisami prawa, pracodawca ma obowiązek stałego monitorowania warunków pracy. Zakres obszarów do kontroli jest jednak tak liczny, że są do tego celu wyznaczane konkretne osoby np. służba bhp, kierownicy.

add_photo_alternate
add_photo_alternate

Kontrole BHP w całej Polsce

Zapewniamy profesjonalne kontrole na terenie całej Polski.
app_registration
app_registration

Szczegółowy raport

Przedstawiamy szczegółowy raport zawierający opis stanu BHP.
event_note
event_note

Zapewniamy przeprowadzanie okresowych kontroli BHP

a także przeglądów wyrywkowych dostosowany do potrzeb i oczekiwań klientów.
launch
launch

Wskazujemy zalecenia pokontrolne.

których wprowadzenie jest niezbędne w celu poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy.

Podczas audytu BHP sprawdzamy:

• regulamin pracy
• realizację wstępnych oraz okresowych szkoleń BHP pracowników
• poprawność wystawianych skierowań na badania lekarskie oraz aktualność badań
• realizację oraz poprawność wykonania Oceny Ryzyka Zawodowego, a także oświadczenia o zapoznaniu się z nimi pracowników
• gospodarowanie środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą
• obiekty i pomieszczenia, pod kątem spełnienia wymagań określonych w przepisach prawa
• stanowiska i procesy pracy w tym: wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, wyniki badań środowiskowych, instrukcje BHP
• maszyny i urządzenia techniczne (czy posiadają certyfikat CE lub są dostosowane do minimalnych wymagań)
• sposób składowania i magazynowania materiałów
• organizację komunikacji wewnątrzzakładowej: drogi i przejścia komunikacyjne, środki transportu, ręczne prace transportowe.

01

Podstawa prawna

Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje bardzo szeroko polskie prawo. Może być to zarówno odpowiedzialność karna, administracyjna, jaki i służbowa. Przeprowadzenie profesjonalnego audytu w firmie pozwala, przez wykrycie i wyeliminowanie nieprawidłowości uniknąć nałożenia wysokiej kary.

02

Wysokość kar finansowych

Za wykryte w firmie nieprawidłowości inspektor pracy może nałożyć na właściciela firmy mandat w wysokości od 1 do 2 tys. zł. Przy popełnieniu wykroczenia co najmniej dwukrotnie w okresie 2 lat, kara grzywny może wzrosnąć do 5 tys. zł. Nieumożliwianie wykonywania kontroli może być uznane za przestępstwo, w tym wypadku grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

03

Obowiązek pracodawcy

pracodawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć stanowisko przed zagrożeniami.