Obowiązkowa dokumentacja bhp w firmie

Z raportu PIP wynika, że o ponad 40 procent wzrosła liczba mandatów nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Co trzecia kontrola przeprowadzona przez Inspektorów kończy się wykryciem uchybień w dokumentacji BHP. W związku z powyższym GIP zapowiada zwiększenie liczby przeprowadzanych kontroli o 15 procent. Przyczyną tak dużej liczby błędów są skomplikowane i często zmieniające się przepisy. Ostatnie zmiany w prawie (Dz. U 2009 nr 105, poz. 870 i nr 99 poz. 825) wprowadziły nową dokumentację powypadkową i ppoż., zmieniły się również procedury dokumentowania oceny ryzyka zawodowego na potrzeby kontroli PIP i Sanepid, sposób prowadzenia rejestrów czynników szkodliwych oraz dokumentacja BHP związane z rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

dokumentacja bhpJesteśmy liderem w tworzeniu profesjonalnej dokumentacji bhp i ppoż. Kompleksowo w jednym miejscu spełnimy wszystkie Twoje potrzeby.

Zapraszamy do Kontaktu tel. 500047900 napisz bok@proinspect.pl

Obowiązkowa dokumentacja bhp w firmie jest podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy

Przestrzeganie przepisów dotyczących dokumentacji BHP, w tym powypadkowej czy dotyczącej szkoleń okresowych, jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, ale częste zmiany w prawie utrudniają działanie w zgodzie z regulacjami. Prowadzenia dokumentacji nakłada kodeks prawa pracy i liczne rozporządzenia m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego powodu warto skorzystać z usług naszych specjalistów, którzy dopilnują, by dokumenty w Państwa Firmie były kompletne, miały odpowiednią formę i były zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przygotujemy między innymi wymaganą dokumentację BHP (np. tzw. rejestr szkoleń okresowych), opracowujemy instrukcje stanowiskowe, oceny ryzyka zawodowego czy dokumenty do kontroli PIP lub Sanepidu. 

Dokumentacja bhp składa się z wielu bardzo ważnych czynników:

Wyniki przeglądów i pomiarów

Jednym z najważniejszych dokumentów jest rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Pracodawca dokonuje pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Szczególnie działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia mogące stanowić ograniczone ryzyko zakażenia dla pracowników. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Instrukcje bhp i ppoż, 

Przede wszystkim w dokumentacji muszą znaleźć się informacje dotyczące bezpiecznego wykonywania pracy. Bez wątpienia każda czynność musi zostać zbadana pod kątem zdrowia w środowisku pracy. Na przykład, dostęp do odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej jest podstawowym prawem pracownika. W konsekwencji przydział odzieży oraz obuwia roboczego musi być ustalony i spisany w formie instrukcji. Z drugiej strony każda instrukcja w danym zakładzie dotycząca współdziałania pracodawców musi o tym jasno wskazywać. To właśnie pracodawca ze służbą bhp tworzą podwaliny poszczególnych dokumentów.

Ocena ryzyka zawodowego

Jednym z podstawowych dokumentów na stanowiskach pracy jest ocena ryzyka zawodowego. Ma na celu ocenę prac narażających pracowników na działanie szkodliwych dla zdrowia w środowisku czynników. Na podstawie grupy zagrożenia wszystkie czynniki są oceniane a ich wynik jest wpisywany w rejestr prac narażających pracowników nadany czynnik. Oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia ciężkich wypadków są stale monitorowane przez inspekcję pracy. 

Dokumentacja szkoleniowa

Pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników w dziedzinie bhp, wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej. Kursy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy wstępne i okresowe z zakresu bhp. Szkolenia muszą odbywać się nie rzadziej niż stanowią przepisy prawa. Nowoczesną formą realizacji tego obowiązku są szkolenia bhp on-line.

Dokumentacja powypadkowa

Gdy zdarzył się wypadek przy pracy należy w terminie 14 dni wykonać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Najważniejsza jest dokumentacja medyczna potwierdzająca uraz. Między innymi na jej podstawie komisja wypadkowa analizuje przyczyny i skutki wypadku. W konsekwencji należy wskazać sposób prewencji. W związku z czym zdarzył się wypadek i jak go uniknąć w przyszłości. 

Rejestry i wykazy innych dokumentów bhp i ppoż

Niewątpliwie w dziale bhp i ppoż obowiązuje wiele wykazów i rejestrów. Wszystko zależy od rodzaju firmy, wielkości, branży w jakiej funkcjonuje oraz poziomu bezpieczeństwa. Najczęściej stosowanymi są przede wszystkim:

  • pierwsze, rejestr maszyn i urządzeń podlegających na przykład dozorowi technicznemu. 
  • po drugie, wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej
  • po trzecie, przykładowe zarządzenia pracodawcy
  • po czwarte, możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej
  • po piąte, maszyn i urządzeń podlegających dostosowaniu do minimalnych warunków – wyniki ostatnich kontroli komisji do spraw bhp
  • po szóste, przydziału odzieży i obuwia roboczego

Dokumentacja bhp to obowiązek

Reasumując, każda firma zatrudniająca pracowników musi posiadać pełny zakres dokumentacji. Oczywiście im większa firma, tym więcej dokumentów. Stąd też należy szczególnie zwrócić uwagę na tą część zakresu bhp. Najczęściej właśnie z braku dokumentacji bhp lub jej słabej jakości, nakłade są mandaty podczas kontroli.

Zapraszamy do Kontaktu tel. 500047900 napisz bok@proinspect.pl

01

Podstawa prawna

Dokumenty do posiadania których zobowiązany jest każdy pracodawca, zostały wskazane przez ustawodawcę w kodeksie pracy.

02

Wysokość kar finansowych

Pracodawca ma obowiązek posiadać oraz prowadzić pełną dokumentację BHP w zakładzie pracy. Za jej brak grozi kara finansowa do 30 000 zł.

03

Pracujemy dla Ciebie

Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji bhp oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.