Czym jest ocena ryzyka zawodowego

Po stronie Pracodawcy jest również informowanie pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Ryzykiem zawodowym określamy prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy. (PN-ISO 45001)
W ramach obowiązku Pracodawcy badania ryzyka zawodowego, należy sporządzić dokumentację – Ocena ryzyka zawodowego, która powinna zostać wykonana dla wszystkich stanowisk pracy w danym przedsiębiorstwie, niezależnie od liczby pracowników czy też rodzaju wykonywanej pracy.

ocena ryzyka zawodowegoZapraszamy do Kontaktu 
tel. 500047900 
napisz bok@proinspect.pl

Kiedy ORZ należy przeprowadzić ?

W praktyce zawsze w następujących przypadkach:

 • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
 • po wprowadzeniu istotnych zmian technologicznych lub organizacyjnych na stanowisku pracy
 • po zdarzeniu wypadkowym na danym stanowisku

Powyższy obowiązek dotyczy każdego stanowiska pracy, również takiego, na którym pozornie nie występują zagrożenia np.: na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego. Niewykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego jest naruszeniem przepisów Kodeksu Pracy, zagrożone karą grzywny. Dodatkowo przeprowadzając ocenę ryzyka zawodowego w firmie warto pamiętać nie o grzywnie, a o korzyściach, które niesie za sobą profesjonalna ocena ryzyka zawodowego.

Podsumowując należy wykonać oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy. Wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego występujących na stanowisku zagrożeń należy pokazać państwowej inspekcji pracy podczas kontroli.

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek ale również dodatkowe korzyści:

 • 1 spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawnych;
 • 2 wiedzę dotyczącą występujących zagrożeń oraz czy zastosowane środki ochronne są wystarczające;
 • 3 umiejętne zarządzenie poziomem ryzyka zawodowego w zakładzie pracy;
 • 4 ulgi po wprowadzeniu zróżnicowanej składki ubezpieczeniowej;
 • 5 zwiększenie motywacji i wydajności pracowników, ograniczenie absencji i kosztów ubezpieczeniowych;
 • 6 lepsza pozycja przy ewentualnych procesach sądowych.

Dokumentację oceny ryzyka zawodowego przeprowadza pracodawca

Wyniki oceny ryzyka zawierające oszacowanie ryzyka są jednym z podstawowych dokumentów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Stanowisko pracy pracownika musi być bezpieczne

Pracownicy mają obowiązek w miejscu pracy stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej. ORZ zawiera opis ocenianego stanowiska pracy, warunki pracy, organizację pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne. Dodatkowo metody ograniczenia ryzyka związanego z nimi ryzyka zawodowe poprzez właściwą organizację pracy. 

Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego

sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe;

dodatkowo wykazanie, zarówno pracownikom i/lub ich przedstawicielom, jak i organom nadzoru i kontroli, że przeprowadzono analizę zagrożeń i zastosowano właściwe środki ochronne;

także dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy;

po za tym również ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego;

w końcu zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena ryzyka zawodowego powinna zawierać następujące zapisy:

 • 1) charakterystyka stanowiska pracy
  • a) opis stanowiska pracy,
  • b) wykonane badania i pomiary,
  • c) kwalifikacje pracowników,
  • d) niedogodności,
  • e) wypadki przy pracy.
 • 2) identyfikacja zagrożeń
  • a) nazwa zagrożenia (nie skutek),
  • b) źródło zagrożenia,
  • c) prawdopodobne skutki.
 • 3) oszacowanie ryzyka
 • 4) wyznaczenie dopuszczalności ryzyka (wartościowanie ryzyka)
 • 5) karta oceny ryzyka
  • zagrożenie,
  • środki profilaktyczne,
  • ryzyko po uwzględnieniu środków profilaktycznych (dopuszczalność ryzyka),
  • ewentualne zalecenia do przestrzegania (wykonania).
01

Podstawa prawna

Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Art. 226 Ustawy z dn. 26.04.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr. 21 poz. 94 z późn. zm.). Pracownik zanim zacznie pracę, musi znać ryzyko zawodowe, które się z tym wiąże.

02

Koszty dodatkowe?

Wykonanie Oceny ryzyka zawodowego jest usługą którą wykonujemy bez dodatkowych kosztów.

03

Pracujemy dla Ciebie

Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji bhp oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.