Kategoria zagrożenia ludzi § 209 czyli podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe

Kategoria zagrożenia ludzi

Kategoria zagrożenia ludzi określana w § 209 jest fundamentalnym podziałem budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe. Według tej klasyfikacji, budynki oraz ich części, które są odrębnymi strefami pożarowymi, klasyfikowane są na różne typy, takie jak mieszkalne, produkcyjne i magazynowe czy inwentarskie, w zależności od ich przeznaczenia i sposobu użytkowania. Klasyfikacja ta jest kluczowym elementem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i ma kluczowe znaczenie dla określenia wymogów ochrony przeciwpożarowej, stosowanych w różnego rodzaju budynkach. Wszystko to ma na celu zapewnienie, że budynki są jak najbezpieczniejsze dla ludzi, zarówno w normalnych warunkach, jak i w przypadku pożaru. Przepisy prawne dotyczące tych kategorii zagrożenia ludzi są szczegółowo opisane w Rozporządzeniach Ministra Infrastruktury oraz Ministra Rozwoju i Technologii.

§ 209. 1. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na:
1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL;
2) produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM;
3) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.

2. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:
1) ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się;
2) ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych;
3) ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II;
4) ZL IV – mieszkalne;
5) ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe, określanych jako PM, odnoszą się również do garaży, hydroforni, kotłowni, węzłów ciepłowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.
4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe, określanych jako IN, odnoszą się również do takich budynków w zabudowie zagrodowej o kubaturze brutto nieprzekraczającej 1500 m3, jak stodoły, budynki do przechowywania płodów rolnych i budynki gospodarcze.
5. Strefy pożarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi, powinny spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii.

Element ochrony przeciwpożarowej

Klasyfikowanie budynków do kategorii zagrożenia ludzi jest jednym z elementów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Na tej podstawie wiemy jakie wymogi są przed nami stawiane w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Klasyfikacja budynku pod względem kategorii zagrożenia ludzi – podstawa prawna

Szczegółowe informacje znajdziecie w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) oraz w tekście jednolitym Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)