Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjne – wymagania

drzwi ewakuacyjne

W Polsce, drzwi ewakuacyjne zdefiniują szczegółowe przepisy. Określają parametry i warunki, które muszą spełniać drzwi używane w budynkach publicznych i prywatnych w przypadku ewakuacji. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat z różnych źródeł:

 1. Szerokość drzwi:
  • Szerokość drzwi ewakuacyjnych powinna być proporcjonalna do liczby osób mogących przebywać w danym pomieszczeniu. W prawie przyjęto wskaźnik minimum 0,6 m szerokości na 100 osób. Jednak najmniejsza dopuszczalna szerokość drzwi wynosi 0,9 m. Wyjątkiem są drzwi służą do ewakuacji maksymalnie trzech osób – wtedy minimalna szerokość wynosi 0,8 m​​.
  • Szerokość drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej​​.
 2. Kierunek otwierania drzwi:
  • Drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz, szczególnie w pomieszczeniach: – zagrożonych wybuchem,
  • Drzwi ewakuacyjne w budynkach przeznaczonych dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz, chyba że budynek jest zabytkowy​. Zawierają substancje niebezpieczne lub są przeznaczone dla ponad 50 osób. Także dla pomieszczeń z ponad 6 osobami o ograniczonej zdolności poruszania się​​.
 3. Klamki i mechanizmy otwierania:
  • Powinno się wyposażyć drzwi ewakuacyjne w klamki antypaniczne, chociaż prawo dopuszcza też zastosowanie innych mechanizmów otwierających w drzwiach rozsuwanych.​
 4. Liczba drzwi ewakuacyjnych:
  • W niektórych przypadkach, pomieszczenia powinny mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 metrów. Jeśli w pomieszczeniu może jednocześnie przebywać ponad 50 osób, to jest to wymagane, a w strefie pożarowej ZL II – jest to wymagane dla ponad 30 osób.
 5. Inne zasady:
  • Drzwi ewakuacyjne powinny prowadzić przez przedsionki przeciwpożarowe w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem​​.
  • Wysokość drzwi ewakuacyjnych powinna odpowiadać wymogom określonym w przepisach​.

Te informacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Drzwi ewakuacyjne w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

Drzwi ewakuacyjne są kluczowym elementem systemów bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpiecznego i skutecznego wyjścia z budynku w przypadku pożaru lub innych sytuacji awaryjnych. Oto, jak Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) w Polsce uwzględnia drzwi ewakuacyjne:

 1. Plan Ewakuacyjny:
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać plany ewakuacyjne, które są kluczowym elementem reagowania na sytuacje awaryjne, takie jak pożary. Plany ewakuacyjne przedstawiają drogi ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne oraz lokalizację sprzętu przeciwpożarowego i ratunkowego. Są one obowiązkowym załącznikiem do IBP i powinny być dostępne dla wszystkich osób przebywających w budynku​​.
 2. Załącznik do IBP:
  • Plan ewakuacyjny jest obowiązkowym załącznikiem do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, a dobrany w instrukcji sprzęt gaśniczy oraz oznakowania bezpieczeństwa są naniesione na rzuty poszczególnych kondygnacji. W planach ewakuacyjnych są zaznaczone w czytelny sposób drogi ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne oraz sprzęt przeciwpożarowy i ratunkowy​.
 3. Obowiązek Opracowania IBP:
  • Obowiązek opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku wynika z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów​.
 4. Funkcja Drzwi PPOŻ (Przeciwpożarowych):
  • Drzwi przeciwpożarowe mają na celu wydzielenie dwóch stref – bezpiecznej i tej, na której może rozprzestrzeniać się ogień. W przypadku pożaru, system sygnalizacji alarmowej pożarowej (SAP) powinien być aktywowany, a drzwi przeciwpożarowe powinny być do niego podłączone, aby umożliwić szybką reakcję i ewakuację​.

Drzwi ewakuacyjne i przeciwpożarowe są niezbędnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego w każdym budynku, a ich właściwe funkcjonowanie, konserwacja i oznaczenie są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku.

Rodzaje drzwi ewakuacyjnych

Rodzaje drzwi ewakuacyjnych mogą być różnorodne, w zależności od konstrukcji, materiału, funkcjonalności oraz miejsca zastosowania. Oto kilka rodzajów drzwi ewakuacyjnych, które zostały zidentyfikowane w oparciu o zebrane informacje:

Drzwi Antypaniczne:

Projektanci zaprojektowali te drzwi tak, aby umożliwiły szybką i łatwą ewakuację w przypadku nagłych sytuacji. Wyposażyli je w specjalne klamki lub drążki antypaniczne, które pozwalają na natychmiastowe otwarcie drzwi pod naciskiem ciała.


Drzwi Awaryjne:

Drzwi awaryjne zapewniają dodatkowe wyjście w przypadku ewakuacji, ale projektanci nie wyposażyli ich w specjalne funkcje antypaniczne. Zazwyczaj ludzie zamykają je i używają tylko w sytuacjach awaryjnych.


Drzwi MB-86:

Jest to konkretny model drzwi ewakuacyjnych wykonanych z profili aluminiowych, przeznaczonych do otwierania na zewnątrz w kierunku ewakuacji. System MB-86 spełnia określone normy europejskie i został przebadany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie​​.


Drzwi z Wyłącznikami Mechanicznymi:

Niektóre drzwi ewakuacyjne są wyposażone w wyłączniki mechaniczne i czujniki przeciążeniowe. Mogą również posiadać specjalne, wyłamywane skrzydła, które ułatwiają ewakuację w przypadku awarii​​.


Drzwi Dwuskrzydłowe:

Są to drzwi z dodatkowym skrzydłem, które zapewniają większą szerokość otworu drzwiowego, ułatwiając ewakuację większej liczby osób w krótkim czasie. Projektanci mogą wyposażyć drzwi dwuskrzydłowe w zasuwnice wielopunktowe, które zapewniają bezpieczeństwo i łatwość otwierania.


Drzwi z Różnymi Wymiarami:

Projektanci dostosowują wymiary drzwi ewakuacyjnych do konkretnych wymagań budynku, w tym liczby osób, które mogą przebywać w danym obiekcie oraz przepisów dotyczących szerokości dróg ewakuacyjnych.
Projektanci zaprojektowali każdy z tych typów drzwi ewakuacyjnych, aby spełniały określone wymagania i zapewniały bezpieczeństwo w przypadku ewakuacji.

Wymogi prawne i normy dla drzwi ewakuacyjnych

Drzwi ewakuacyjne są kluczowym elementem systemów bezpieczeństwa budynków, zapewniającym możliwość szybkiego opuszczenia budynku w razie zagrożenia. Oto różne typy drzwi ewakuacyjnych i ich specyfikacje:

 1. Drzwi ewakuacyjne zgodne z normą PN-EN 179:2009:
  • Określają zasady dotyczące drzwi ewakuacyjnych uruchamianych za pomocą klamki lub płytki naciskowej, przeznaczonych do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Projektanci powinni zaprojektować te drzwi tak, aby osoby bez dodatkowego przeszkolenia mogły swobodnie otworzyć skrzydło lub skrzydła, nawet w stanie podwyższonego stresu lub paniki.
 2. Drzwi ewakuacyjne zgodne z normą PN-EN 1125:2009:
  • Zasady dotyczą drzwi ewakuacyjnych uruchamianych za pomocą prętu poziomego, przeznaczonych do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Zwykle instaluje się je w miejscach, gdzie możliwa jest duża koncentracja ludzi, i łatwość otwarcia drzwi może być kluczowa w sytuacjach awaryjnych.
 3. Drzwi Antypaniczne:
  • Projektanci projektują je z myślą o zapewnieniu szybkiego wyjścia z budynku w sytuacjach awaryjnych. Wyposażają je w specjalne okucia, które umożliwiają łatwe otwarcie drzwi nawet w sytuacji paniki, a ich głównym celem jest umożliwienie ewakuacji dużym grupom ludzi w krótkim czasie.
 4. Drzwi dwuskrzydłowe z zasuwnicami wielopunktowymi:
  • Są to drzwi ewakuacyjne i antypaniczne zgodne z normami EN 179 i EN 1125, które oferują optymalne rozwiązania do wyjść ewakuacyjnych, umożliwiając szybką i bezpieczną ewakuację w razie zagrożenia​.
 5. Systemy zamknięć ewakuacyjnych i antypanicznych:
  • Różnią się między sobą ze względu na obszar zastosowania. Norma DIN EN 179 określa wyjścia ewakuacyjne dla budynków, które nie są dostępne dla publicznego ruchu i których funkcja jest znana użytkownikom.
 6. Przejścia, dojścia i wyjścia ewakuacyjne:
  • Drzwi ewakuacyjne są elementem wyjść ewakuacyjnych, które z kolei są częścią dróg ewakuacyjnych obejmujących przejścia ewakuacyjne, dojścia ewakuacyjne i wyjścia ewakuacyjne, ułatwiając tym samym przemieszczanie się ludzi z budynku na zewnątrz lub do innych stref pożarowych​.

Projektanci zaprojektowali te różne typy drzwi ewakuacyjnych zgodnie z prawem. W taki sposób, aby spełniać specyficzne wymagania związane z bezpieczeństwem i ewakuacją w różnych typach obiektów i scenariuszach zagrożenia.

Wymiary drzwi ewakuacyjnych – minimalna szerokość

Zdefiniowano minimalną szerokość drzwi ewakuacyjnych w związku z liczbą osób, które mogą przebywać w danym pomieszczeniu. Oto kilka kluczowych punktów dotyczących minimalnej szerokości drzwi ewakuacyjnych w Polsce:

 1. Obliczenia Proporcjonalne:
  • Powinno się obliczać szerokość drzwi ewakuacyjnych proporcjonalnie do liczby osób, które mogą przebywać w pomieszczeniu równocześnie. Przyjmuje się, że minimalna szerokość drzwi powinna wynosić 0,6 m na 100 osób. Chociaż jest to standard, można dostosować tę wartość w zależności od konkretnych warunków budynku lub pomieszczenia.
 2. Minimalne Wymiary:
  • Najmniejsza dopuszczalna szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m. Jeśli jednak drzwi służą do ewakuacji do trzech osób, minimalna szerokość drzwi może wynosić 0,8 m​​.
 3. Szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej:
  • Szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej​​.

Te wymagania mają na celu zapewnienie, że drzwi ewakuacyjne będą na tyle szerokie, aby umożliwić szybką i bezpieczną ewakuację ludzi.

Kontakt: Zadzwoń: 500-047-900 Napisz: bok@proinspect.pl