Ładuję stronę...

Kontrole BHP


Kontrole BHP

Przeprowadzenie kontroli (audytu) BHP maja na celu zweryfikowanie czy w kontrolowanym przedsiębiorstwie są spełnione przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzamy również stałe kontrole mające na celu cykliczne sprawdzanie, przestrzegania przez pracowników wymogów oraz przepisów BHP.

 • Zapewniamy przystępne ceny oraz krótkie terminy realizacji.
 • Zapewniamy przeprowadzanie okresowych kontroli BHP, a także przeglądów wyrywkowych dostosowany do potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Przedstawiamy raport zawierający opis stanu BHP.
 • Wskazujemy zalecenia pokontrolne, których wprowadzenie jest niezbędne w celu poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy

Podczas audytu BHP sprawdzamy:

• regulamin pracy
• realizację wstępnych oraz okresowych szkoleń BHP pracowników
• poprawność wystawianych skierowań na badania lekarskie oraz aktualność badań
• realizację oraz poprawność wykonania Oceny Ryzyka Zawodowego, a także oświadczenia o zapoznaniu się z nimi pracowników
• gospodarowanie środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą
• obiekty i pomieszczenia, pod kątem spełnienia wymagań określonych w przepisach prawa
• stanowiska i procesy pracy w tym: wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, wyniki badań środowiskowych, instrukcje BHP
• maszyny i urządzenia techniczne (czy posiadają certyfikat CE lub są dostosowane do minimalnych wymagań)
• sposób składowania i magazynowania materiałów
• organizację komunikacji wewnątrzzakładowej: drogi i przejścia komunikacyjne, środki transportu, ręczne prace transportowe.

 1. Podstawa prawna

  Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje bardzo szeroko polskie prawo. Może być to zarówno odpowiedzialność karna, administracyjna, jaki i służbowa. Przeprowadzenie profesjonalnego audytu w firmie pozwala, przez wykrycie i wyeliminowanie nieprawidłowości uniknąć nałożenia wysokiej kary.

 2. Wysokość kar finansowych

  Za wykryte w firmie nieprawidłowości inspektor pracy może nałożyć na właściciela firmy mandat w wysokości od 1 do 2 tys. zł. Przy popełnieniu wykroczenia co najmniej dwukrotnie w okresie 2 lat, kara grzywny może wzrosnąć do 5 tys. zł. Nieumożliwianie wykonywania kontroli może być uznane za przestępstwo, w tym wypadku grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

 3. Obowiązek pracodawcy

  pracodawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć stanowisko przed zagrożeniami.