Zabezpieczenie przed wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) to najważniejszy dokument, jaki powinien posiadać pracodawca, na terenie firmy, której występuje zagrożenie wystąpienia niekontrolowanego wybuchu, wywołanego obecnością palnych i wybuchowych pyłów, par, palnych cieczy, gazów, mgieł i mieszanin hybrydowych. Do jego opracowania niezbędne jest doświadczenie z obszaru bezpieczeństwa wybuchowego, jak również wiedza z inżynierii, mechaniki oraz chemii. Zespół naszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem po wizji lokalnej przygotuje pełny zestaw dokumentów.

Jak uzyskać Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem według polskiego prawa, a także dyrektywy ATEX USER jest najbardziej kompletnym i najważniejszym dokumentem, jaki musi znaleźć się w każdym zakładzie, gdzie istnieje ryzyko niekontrolowanego wybuchu. Musi on być wykonany przed rozpoczęciem pracy, a także zweryfikowany w momencie, kiedy urządzenia służące wypełnianiu obowiązków w takim miejscu lub organizacja samej pracy ulegną modyfikacji. W celu uzyskania takiego dokumentu należy zgłosić się do specjalistycznej firmy, takiej jak Proinspect Usługi Sp. z o.o.

Co powinien zawierać Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

W Dokumencie Zabezpieczenia Przed Wybuchem powinny znaleźć się m.in. opisy środków ochronnych podjętych w celu spełnienia określonych wymagań, jakie zawiera dyrektywa ATEX USER oraz informacje o ograniczeniach szkodliwych skutków ewentualnego wybuchu. Ponadto musi on zawierać wykaz przestrzeni, które są zagrożone wybuchem oraz ich podział na strefy. Do tego niezbędne są oświadczenia pracodawcy o dokonanej ocenie ryzyka wybuchu czy terminy przeglądów. Jeżeli potrzebujesz takiego dokumentu — skontaktuj się z nami.

01

Podstawa prawna

Wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) które mówi, iż Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka.

02

Wysokość kar finansowych

Jeżeli inspektor podczas kontroli stwierdzi, że dany obiekt nie posiada dokumentacji PPOŻ, kara finansowa może wynieść do 50 000 zł. Istotne jest, jednak ustalenie pełnych strat finansowych które spowodował pożar. W przypadku pożaru spowodowanego przez brak dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, ubezpieczalnia może odmówić wypłaty odszkodowania.

03

Pracujemy dla Ciebie

Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji bhp oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.