Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, są zobowiązani zapewnić i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
Oferujemy opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu przez wysokiej klasy specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego wykonywane przez naszych specjalistów są zgodne z wymaganiami stawianymi przez nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).
 

Instrukcja zawiera plany obiektów (format A3), obejmujące ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

• powierzchni, wysokości, liczby kondygnacji budynku,
• odległości od obiektów sąsiadujących,
• parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
• występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
• kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
• lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
• podziału obiektu na strefy pożarowe,
• warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
• miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
• wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
• hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
• dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.
 
W ramach usługi wykonujemy plany ewakuacji i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego do umieszczenia na drogach ewakuacyjnych.
 
Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zostać poddana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
Powyższe wymagania dot. danych graficznych wprowadzone zostały w znowelizowanej wersji rozporządzenia. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, które są obecnie aktualizowane powinny spełniać nowe wymagania.
Aktualizujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dostosowując je do nowych uregulowań prawnych.

Zapraszamy do współpracy.